Framtidsplan

Gnesta kommuns mål och budget för de nästkommande tre verksamhetåren benämns Framtidsplan.

Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på kommunövergripande nivå. Inför varje nytt år beslutas Framtidsplan med flerårsplan för Gnesta kommun.

I planen finns kommunfullmäktiges övergripande mål, finansiella mål, tilldelade ramar och investeringsbudget. Här finns också viktiga planeringsförutsättningar som skattesats, befolkningsprognos och exploateringsbudget (budget för byggprojekt).

Dessutom innehåller Framtidsplanen en plan för uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi.