Ny riktlinje för föreningsbidrag

Bild av en hembygdsgård och barn som spelar fotboll

Kommunen har arbetat fram förslag till nya riktlinjer för föreningsbidrag, som nu är på remiss fram till fredag den 15 september.

Nuvarande regelverk för föreningsbidrag antogs 2015-11-30.

Kommunen ser ett behov att se över nu gällande regelverk utifrån den ärendehandläggning som genomförts utifrån fastslagna regler. Inriktningen för detta arbete har varit att:

  • skapa en gemensam struktur för föreningsbidrag oavsett verksamhet och
  • arbeta in former för ett utvecklingsarbete.

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på föreningarnas medverkan i beredningen av ny riktlinje. Därför bjuds nu samtliga föreningar och studieförbund in att lämna synpunkter.

Läs förslaget som är på remiss till den 15 september under Relaterad information.

Vad är förändrat?

I stort föreslås och består förändringarna i följande:

  • klargörande avseende vilka som har rätt till drift och anläggningsstöd,
  • förslag på utvecklingsbidrag och investeringsbidrag införs,
  • modell för studieförbundsbidrag föreslås regleras i den nya riktlinjen,
  • stöd till pensionärsföreningar i form av aktivitetsbidrag föreslås införas,
  • mer sammanhållna ansökningsperioder,
  • reglering avseende de olika bidragens storlek och
  • tydliggörande av prioriterade målgrupper.

I övrigt föreslås mindre redaktionella ändringar.

Vilka bjuds in att lämna synpunkter?

Samtliga föreningar och studieförbund som är verksamma i Gnesta kommun.

Hur lämnar man synpunkter?

Synpunkter skickas till registratorer@gnesta.se.

När du lämnar synpunkter önskar kommunen att du utgår från den rubrikersättningsstruktur som finns i dokumentet Remiss - Riktlinjer för föreningsbidrag, som är det förslag som är ute på remiss fram till den 15 september 2023. Se Relaterad information.

Detta underlättar när kommunen ska sammanställa och ta ställning till inkomna synpunkter i den fortsatta beredningen efter avslutat remissförfarande. Om synpunkter lämnas på särskilda delar av texten hänvisar du till aktuell textpassage i dokumentet.

När är sista dag att lämna synpunkter?

Sista dag för att lämna synpunkter är fredag den 15 september 2023, remisstidens sista dag.

Kommunens tjänstepersoner och representanter från kultur- och fritidsutskottet kommer att finnas tillgängliga att möta på plats för att besvara eventuella frågor kring framtaget förslag och den fortsatta processen framåt.

Dag: Torsdagen den 7 september 2023
Tid: Klockan 17.00-19.00
Plats: Biblioteket i Gnesta på Marieströmsgatan 3