Natura 2000

I Gnesta kommun finns idag 19 Natura 2000-områden och de består av flera olika naturtyper som till exempel naturbetesmarker, ekhagar, barrnaturskogar, ädellövskogar och sjöar.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom hela EU. Syftet med nätverket är att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. Natura 2000 området som omfattar sjön Båven delas med Nyköping och Flens kommuner. Gnesta kommuns Natura 2000-områden omfattar följande områden:

 • Marvikarna, sjö
 • Djupvikssjöskogen, barrskog
 • Tussmötet, barrskog
 • Näsberget, hagmark
 • Stortrön, sjö
 • Stora Brandsbol och Fräkenvassen, odlingslandskap med hagmarker
 • Utnäset, naturskog och sjö
 • Hällesta, Misätters ekhagar, Herröknanäs, Ånhammarsnäset, Haga hage och
 • Stora Åsa, alla hagmarker och spår av äldre jordbruksformer
 • Nytorpsravinen, bäckravin med rik flora
 • Djupdalshagen, äng och skog
 • Igelsjöskogen
 • Lomsjöskogen och Putbergen, barrskog