Ett band med elever från kulturskolan spelar musik.

Bra att veta om kulturskolan

Kulturskolan erbjuder kulturämnen och undervisning till barn och ungdomar i Gnesta kommun. Undervisningen på kulturskolan är frivillig. Det innebär att eleverna deltar på sin fritid.

Kulturskolans undervisning vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna boende i Gnesta kommun från år 3 till år 25. Du kan anmäla dig när som helst under året till kulturskolans olika ämnen. Kulturskolan omfattas inte av skolpeng.

Ansökan

Ansökan sker digitalt. Se relaterad info.

I årskurs 1 och 2 erbjuds eleverna att delta i våra ämen LEK – Lärorikt, Engagerande och Kul. Dessa är förlagda på kommunens grundskolor. LEK i årskurs 1 behöver ingen anmälan då den sker på skoltid, inom ramen för grundskolans undervisning.

 • Till ordinarie undervisning tar vi in elever från årskurs 3 och uppåt.
 • Du kan anmäla dig när som helst under året till kulturskolan.

Vill du hellre använda en app kan du göra så här. Appen SpeedAmin finns att ladda ner gratis på Play-butiken eller App-store. Ladda ner den för lättare hantering av dina kontakter med kulturskolan.

Intagning och kö

Intagning sker framför allt vid terminsstart, men även löpande under terminen om lediga platser uppstår. När en ansökan inkommit till kulturskolan registreras den och placeras på vår sökandelista. Eleverna tas in i den ordning ansökningarna kommit in.

Förtur ges till elever som gått på LEK. Förtur kan även ges till elever som gjort uppehåll eller till barn och unga som är nyinflyttade till Gnesta från en annan kommun och som gick på en musik- eller kulturskola i sin förra kommun. För att som nyinflyttad få förtur i kön krävs ett intyg från den tidigare musik- eller kulturskolan. I den mån det går antas eleven på sitt förstahandsval.

Spela fler än ett instrument

Spelar en elev sedan tidigare på ett instrument på kulturskolan och vill börja spela ytterligare ett instrument får eleven, vid kö till det nya sökta instrumentet, stå i kön under ett års tid. Det är till förmån för de sökande som ännu inte blivit antagna att få spela något instrument.

Om en plats uppstår under terminen blir man kontaktad direkt av läraren. Nyantagna elever har rätt till tre prova-på-gånger. Om eleven beslutar sig för att fortsätta räknas dessa tre gånger in i de garanterade 24 erbjudna undervisningstillfällena. Oanmäld frånvaro räknas som prova-på-gång.

Om eleven antas till sitt andrahandsval stryks förstahandsvalet efter det att eleven gått sina tre prova-på-gånger på andrahandsvalet och beslutat sig att fortsätta med det. I annat fall kvarstår eleven på kö till förstahandsvalet. Eleven kan också välja att stå kvar i kön till sitt förstahandsval.

Undervisning

Elever erbjuds 24 undervisningstillfällen per läsår. Med undervisningstillfälle menas att läraren finns på anvisad tid och plats. Ensembleundervisningen och konsertverksamhet ligger utanför dessa tillfällen.

En lektion är 20 minuter. Lektioner i grupp kan vara längre. Med lektion i grupp avses gruppundervisning i musik, dans eller drama. Med ensemblespel avses musicerande med andra elever utöver den ordinarie ämnesundervisningen.

Efter ett års deltagande i ett ämne erbjuds alla elever att delta i någon form av ensembleunderundervisning utöver sina ordinarie lektioner.

Avgifter

 • Avgiften är 700 kronor per termin och ämne.
 • Vissa grupplektioner kostar 550 kr. Kostnad kan ses när anmälan görs.
 • LEK undervisningen kostar 400 kr per termin. Om eleven hyr ett instrument under termin två kostar detta 100 kr.
 • Om eleven deltar i fler ämnen är rabatten 50 procent för det andra ämnet.
 • Syskon får 50 procent rabatt.
 • Om eleven antas efter halva terminen betalas halv avgift.
 • Instrumenthyran är 300 kronor per termin, förutom på LEK-undervisningen.
 • Ensemblespel är avgiftsfritt för de som går på en ämneskurs. För elever som enbart deltar i ensemblespel är avgiften 350 kronor per termin.
 • Undervisningsmaterial såsom notböcker, CD-skivor och dylikt betalas av eleven.
 • Avgifterna är fastställda genom politiskt beslut. Från och med tredje kurstillfället debiteras full avgift.

Betalning

Faktura skickas ut från Gnesta kommun till den vårdnadshavare som undertecknat ansökan. Om räkningen ska gå till någon annan, meddela expeditionen. Om fakturamottagare inte är folkbokförd i Gnesta kommun måste vi dessutom ha fakturamottagarens personnummer.

Avslut

Eleven är inskriven i kulturskolan tills att målsman skriftligt avanmäler eleven. Om du vill sluta avanmäler du ditt barn via vårt digitala administrationssystem. Om eleven ämnar sluta men avanmälan inte gjorts senast tre veckor in på terminen debiteras full terminsavgift. Se relaterad information.

Elevfrånvaro

Elevfrånvaro meddelas direkt till läraren i vårt digitala administrationssystem. Efter två gångers oanmäld frånvaro kontaktar läraren eleven och vårdnadshavare. Fortsätter frånvaron tas ytterligare en kontakt efter fyra veckors utebliven närvaro. Om en elev uteblir från sina lektioner mer än sex gånger i följd samt att vårdnadshavare har informerats enligt ovan förbehåller sig kulturskolan rätten att avsluta aktuell ämneskurs för eleven i fråga.

För att elev ska få information om inställd lektion ska lärare och expedition ha elevens och/eller målsmans mobilnummer samt mejladress.

Olycksfallsförsäkring

Alla elever i kulturskolan som är folkbokförda i Gnesta kommun omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.