Ett band med elever från kulturskolan spelar musik.

Bra att veta om Kulturskolan

Gnesta Kulturskola erbjuder kulturämnen och undervisning till barn och ungdomar i Gnesta kommun. Undervisningen på kulturskolan är frivillig, vilket innebär att eleverna deltar i ämneskurserna på sin fritid.

Kulturskolans undervisning vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna boende i Gnesta kommun från år 3 till år 25. Du kan anmäla dig när som helst under året till Kulturskolans kurser. Kulturskolan omfattas inte av skolpeng.

Ansökan

Ansökan sker från och med höstterminen 2019 digitalt. Se relaterad info.

I årskurs ett och två erbjuds eleverna att delta i våra LEK-kurser. Dessa är förlagda på kommunens grundskolor. LEK-kurs i skolår 1 behöver ingen anmälan då den sker på skoltid, inom ramen för grundskolans undervisning.

 • Till de ordinarie ämneskurserna tar vi in elever från årskurs tre och uppåt.
 • Du kan anmäla dig när som helst under året till Kulturskolans kurser.

Intagning och kö

Intagning sker framför allt vid terminsstart, men även löpande under terminerna om lediga platser uppstår. När en ansökan inkommit till Kulturskolan registreras den och placeras på vår sökandelista. Eleverna tas in i den ordning ansökningarna kommit in.

Förtur ges till elever som gått på LEK-kurs. Förtur kan även ges till elever som gjort uppehåll eller till barn och unga som är nyinflyttade till Gnesta från en annan kommun och som gick på en musik- eller Kulturskola i sin förra kommun. För att som nyinflyttad få förtur i kön krävs ett intyg från den tidigare musik- eller kulturskole-eleven. I den mån det går antas eleven på sitt förstahandsval.

Spela fler än ett instrument

Går en elev sedan tidigare på ett instrument på Kulturskolan och vill börja spela ytterligare ett instrument får eleven, vid kö till det nya sökta instrumentet, stå i kön under ett års tid. Det är till förmån för de sökande som ännu inte blivit antagna till att spela något instrument.

Om en plats uppstår under terminen blir man kontaktad direkt av läraren. Nyantagna elever har rätt till tre prova-på-gånger. Om eleven beslutar sig för att fortsätta räknas dessa tre gånger in i de garanterade 24 erbjudna undervisningstillfällena. Oanmäld frånvaro räknas som prova-på-gång.

Om eleven antas till sitt andrahandsval stryks förstahandsvalet efter det att eleven gått sina tre prova-på-gånger på andrahandsvalet och beslutat sig att fortsätta på det. I annat fall kvarstår eleven på kö till förstahandsvalet. Eleven kan också välja att stå kvar i kön till sitt förstahandsval.

Undervisning

Elever erbjuds 24 undervisningstillfällen per läsår. Med undervisningstillfälle menas att läraren finns på anvisad tid och plats. Ensembleundervisningen och konsertverksamhet ligger utanför dessa tillfällen.

En lektion är 20 minuter. Lektioner i grupp kan vara längre. Med lektion i grupp avses gruppundervisning i musik, dans eller drama. Med ensemblespel avses musicerande med andra elever utöver den ordinarie ämnesundervisningen.

Efter ett års deltagande i en kurs erbjuds alla elever att delta i någon form av ensembleunderundervisning utöver sina ordinarie lektioner.

Avgifter

 • Avgiften är 700 kronor per termin och ämneskurs.
 • Vissa grupplektioner kostar 550 kr. Kostnad kan ses när anmälan görs.
 • Lekkurserna kostar 400 kr per termin. Om eleven hyr ett instrument under termin två kostar detta 100 kr.
 • Om eleven deltar i fler ämneskurser är rabatten 50 procent för det andra ämnet
 • Syskon får 50 procent rabatt.
 • Om eleven antas efter halva terminen betalas halv avgift.
 • Instrumenthyran är 300 kronor per termin (förutom på LEK-kurser).
 • Ensemblespel är avgiftsfritt för de som går på en ämneskurs. För elever som enbart deltar i ensemblespel är avgiften 350 kronor per termin.
 • Undervisningsmaterial såsom notböcker, CD-skivor och dylikt betalas av eleven.
 • Avgifterna är fastställda genom politiskt beslut. Från och med tredje kurstillfället debiteras full avgift.

Betalning

Faktura skickas ut från Gnesta kommun till den vårdnadshavare som undertecknat ansökan. Om räkningen ska gå till någon annan, meddela expeditionen. Om fakturamottagare inte är folkbokförd i Gnesta kommun måste vi dessutom ha fakturamottagarens personnummer.

Avslut

Eleven är inskriven i kulturskolan tills att målsman skriftligt avanmäler eleven. Om du vill sluta avanmäler du ditt barn via vårt digitala administrationssystem. Om eleven ämnar sluta men avanmälan inte gjorts senast tre veckor in på terminen debiteras full terminsavgift. Se relaterad info.

Elevfrånvaro

Elevfrånvaro meddelas direkt till läraren i vårt digitala administrationssystem. Efter två gångers oanmäld frånvaro kontaktar läraren eleven och vårdnadshavare. Fortsätter frånvaron tas ytterligare en kontakt efter fyra veckors utebliven närvaro. Om en elev uteblir från sina lektioner mer än sex gånger i följd samt att vårdnadshavare har informerats enligt ovan förbehåller sig kulturskolan rätten att avsluta aktuell ämneskurs för eleven i fråga.

För att elev ska få information om inställd lektion ska lärare och expedition ha elevens och/eller målsmans mobilnummer samt mejladress.

Olycksfallsförsäkring

Alla elever i Kulturskolan som är folkbokförda i Gnesta kommun omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.