Tillstånd

Här hittar du information på vad du ska tänka på inför starten av din verksamhet eller för dig vars verksamhet regleras av lag.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid innan du startar verksamheten.

Alkoholservering och Folkölsförsäljning i detaljhandeln

Det krävs tillstånd för att servera alkohol. Du som säljer folköl till konsumenter ska anmäla försäljningen.
Här hittar du information och kontaktperson hos Miljöenheten.öppnas i nytt fönster

Här hittar du information om folkölsförsäljning.öppnas i nytt fönster

Avlopp latrin

Här hittar du information och kontakt för latrinöppnas i nytt fönster

Avfall - abonnemang

Information/kontakt för avfallöppnas i nytt fönster

Transport av avfall och farligt avfall

För yrkesmässig transport av avfall kräver, om inte Gnesta kommuns renhållningsföreskrifter säger annat, att man antingen har tillstånd eller att man gjort en anmälan om transport av avfall eller farligt avfall.
Vissa frimängder där tillstånd inte behövs finns angivna i avfallsförordningen. Anmälan görs till länsstyrelsen.
Information/kontakt för transport av avfall

Tillstånd
Länsstyrelsen i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 0155 - 25 40 00

Bekämpningsmedel

Tillstånd eller anmälan krävs för spridning av bekämpningsmedel inom vissa områden bl.a. för yrkesmässig spridning inom vattenskyddsområde, idrottsanläggning och på områden större än 1000 m² där allmänheten får vistas, undantag åkermark.
Information/kontakt för bekämpningsmedel

Brandfarliga varor

Det gäller t.ex. bensinstationer, restauranger med gasolinstallationer och oljetankar.
Information/kontakt för brandfarliga varorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygglov, bygganmälan

I de flesta fall krävs både bygglov och/eller bygganmälan när du ska bygga nytt, ändra användning eller inreda en lokal.
Information/kontakt för bygglov och bygganmälan

Djurhållning

Tillstånd för att t ex driva jordbruk med djurhållning, en kennel, hunddagis, hunduppfödning, ridläger, zoobutik och för djurhållning inom detaljplanelagt område, krävs innan verksamheten startar. För jordbruk eller annan djurhållande verksamhet kan förutom tillstånd från kommunen även krävas tillstånd av länsstyrelsen.
Information/kontakt för djurhållning

Tillstånd
Länsveterinären, Länsstyrelsen i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 0155 - 25 40 00

Fastighetsbildning

Om du vill reglera eller dela en fastighet skall förhandsbesked sökas i områden utan detaljplan och samråd hållas inom detaljplanelagt område
Information/kontakt för fastighetsbildning

Gatuförsäljning

All försäljning på gator, torg och parker (offentliga platser) kräver tillstånd av polisen. Kommunen ska också yttra sig.
Information/kontakt torgplatser 
Information/kontakt miljöenheten

Tillstånd
Närpolisområde Gnesta länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefon: 0155 - 768 60
E-post: gnesta@polisen.se  

Gatupratare och skyltar

Om du planerar att sätta upp en skylt eller gatupratare med företagsinformation bör du kontakta kommunens bygglovshandläggare för att ta reda på vad som gäller. Inom detaljplanelagt området (tätorterna) ska du normalt söka bygglov för skyltar. Du ska också alltid ha tillstånd från fastighetsägaren.
Här hittar du mer information om bygglov och riktlinjer.öppnas i nytt fönster

Gödselspridning

Anökan om dispens från kraven på miljöhänsyn i jordbruket avseende bland annat gödselspridning.
Information/kontakt för gödselspridning

Hygienlokal

Anmälan av verksamhet som tatuerare, akupunktör eller verksamhet med solarium, bassängbad, håltagning, fotvård mm, skall göras minst sex veckor innan verksamheten planeras att starta.
Information/kontakt för hygienlokal

Kemikaliehantering

Länsstyrelsen handlägger tillstånd om vissa kemiska produkter.
Information/kontakt:
Miljöenheten, Länsstyrelsen i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 0155 - 25 40 00

Köldmedium

Verksamheter med kyl- och frysanläggningar. Anmälan och årsrapport ska lämnas in till miljöenheten. Årsrapport ska lämnas in om mer än totalt 10 kilo är installerat.
Information/kontakt för köldmedium

Lantbruk

Djurhållning inom lantbruket kräver tillstånd eller anmälan beroende på djurslag och storlek på besättning.
Information/kontakt för lantbruk

Livsmedel

Hantering av livsmedel kräver oftast ansökan om godkännande/registrering av anläggningen.
Information/kontakt för livsmedel

Lokaler — ändra användning

Bygglov krävs för att ändra användningssättet av en lokal.
Information/kontakt för ändrad användning av lokal

Marklov

Krävs i vissa fall i samband med schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering.
Information/kontakt för marklov

Miljöfarlig verksamhet

Tillstånd/anmälan krävs för olika verksamheter.
Information/kontakt för miljöfarlig verksamhetFör anmälan

Ibland kan tillstånd behöva sökas även hos länsstyrelsen.
Miljöenheten, Länsstyrelsen i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 0155 - 25 40 00

Musik i offentliga lokaler

För att spela musik i till exempel en butik krävs tillstånd från STIM och SAMI. De är intresseorganisationer som företräder olika rättighetshavare.

STIM företräder upphovsmännen till musiken, det vill säga de som har skapat musiken och skrivit texterna. SAMI företräder artisterna, musikerna, det vill säga de som sjunger och spelar musiken.

Ett framförande av bakgrundsmusik i butik får alltså inte ske utan samtycke från både musikskaparna (licens från STIM) och från artister och skivbolag (licens från SAMI).

Läs mer om STIM här.öppnas i nytt fönster    
Läs mer om SAMI här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    

Rivningslov, rivningsanmälan

Rivningslov krävs för vissa typer av byggnader. Rivningsanmälan krävs vid rivning av nästan alla typer av byggnader.
Information/kontakt för rivningslov och rivningsanmälan

Speltillstånd

Lotterier, spel m m. Lotteriinspektionen är tillståndsmyndighet och utövar tillsyn över automatspel.
Information/kontakt:
Lotteriinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefon: 0152 - 461 50

Sotning

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs i kommunen.
Du hittar mer information här!öppnas i nytt fönster

Tobaksförsäljning

Du som säljer tobaksvaror till konsumenter ska anmäla försäljningen till en tjänsteman på miljöenheten.
Information/kontakt för tobaksförsäljning

Undervisningslokaler

Lokaler för undervisning ska alltid anmälas minst sex veckor innan verksamheten planeras att starta.
Information/kontakt för undervisningslokaler

Vatten och avlopp

Ansökan om anslutning av vatten och avlopp.
Information och kontaktuppgifter gällande kommunalt vatten och avloppöppnas i nytt fönster
Information och kontaktuppgifter gällande enskilt dricksvatten
öppnas i nytt fönster
Information och kontaktuuppgifter gällande enskilt avloppnsökan om enskilt avloppöppnas i nytt fönster

Ventilationssystem

För bostäder och arbetsplatser finns krav på återkommande kontroller av ventilationssystem.
Information/kontakt för ventilationssystem

Värmepumpar

För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan görs.
Information/kontakt för värmepumparöppnas i nytt fönsterInformation/kontakt på miljöenheten   

Senast publicerad 2017-01-17