2022-09-28

Kommunens näringslivsklimat rankas

Årligen släpper företagsorganisationen Svenskt Näringsliv en rapport där Sveriges alla kommuner rankas. Gnesta kommun hamnar på plats 128 av totalt 290 kommuner.

Resultat innebär att vi i år tappar 46 placeringar i jämförelse med föregående år. Rankingresultatet bygger till två tredjedelar av Svenskt Näringslivs svar från den enkät som presenterades i våras och en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

Rankingen ger oss en indikation

-Att vi även i år tappar placeringar är väldigt tråkigt, samtidigt får vi inte glömma bort att rankingen och tidigare enkätsvar ger oss en väldigt bra indikation om vad vi som kommun måste förbättra i kommunens attityd gentemot företagen. Det är en attitydförändring som alla vi som arbetar direkt och indirekt med företagen måste arbeta för att förändra till det bättre, säger Matilda Höglund, näringslivssamordnare i Gnesta kommun.

Ett exempel på initiativ är att vi just nu lägger stort fokus på service och bemötande. Även tillgänglighetsrutiner för bygglov har framtagits och beslutats i samhällsbyggnadsnämnden genom en servicegaranti.

Linda Lundin, kommunstyrelsens ordförande kommenterar resultatet:

-En del i vår målbild 2025 är att näringslivsklimatet ska upplevas som mycket gott. Resultatet är därför inte tillfredsställande och vi har i den politiska ledningen en samsyn över att den beslutade handlingsplanen med åtgärder lägger grunden för det framtida arbetet för att förbättra näringslivsklimatet.

Om enkäten

I Gnesta kommun har ca 200 företag fått enkäten skickad till sig varav 87 företag har valt att besvara frågorna. Varje svar i de frågeställningar som ställs betygssätts och samanställs i 12 delområden:

 • Konkurrens från kommunen
 • Information till företag
 • Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare
 • Tillgång till kompetens
 • Kommunpolitikernas attityder till företagande
 • Kommunens upphandling
 • Tjänstemäns attityder till företagande
 • Vägnät, tåg- och flyg
 • Påverkan av brottslighet/otrygghet
 • Service och bemötande
 • Mobilnät och bredband
 • Samanfattat omdöme

I årets enkät ger företagarna Gnesta kommun de sammanfattade betyget 3,4 på en 6-gradig skala, vilket är ett lägre helhetsbetyg i jämförelse med föregående års helhetsbetyg som då var 3,6. Gnesta kommun har tappat placeringar i samtliga delområden 2022.