Landsbygdsutveckling

Gnesta kommun kommer under våren 2019 på politiskt uppdrag ta fram ett landsbygdsdokument. Syftet är att tydliggöra hur Gnesta kommun arbetar med samhällsutveckling utanför Gnesta tätort och ska ses som ett kompletterande och tydliggörande dokument som komplettering till kommunens övriga styrdokument.

Generellt kan sägas att kommunen idag inte specifikt bedriver ”landsbygdsutveckling” – utan helt enkelt ett utvecklings-främjande arbete utifrån de kommunala uppdraget över hela kommunen.

Vi arbetar för en levande kommun där de områden som redan idag erbjuder en kommersiell och offentlig service kan ses som servicenoder för kringliggande områdenUtöver Gnesta syftar vi då främst på samhällena Björnlunda och Stjärnhov. Laxne, med sin koppling till Åkerbergslag, utgör idag ett attraktivt område för både helår- och delårsboende samt besöksnäring.

Avslutningsvis: Speciellt i Gnesta kommuns fall är att Gnesta tätort inte definieras som landsbygd enligt Södermanland serviceprogram – däremot är Gnesta tätort landsbygd enligt LEADERS definition.