Bygglov och anmälan

Information och råd kring bygglov och anmälan som gäller dig som har eller ska starta en verksamhet, till exempel butik, restaurang, kontor eller skola.

Ändra användning

Du behöver bygglov för att ändra användningen i en byggnad, till exempel från bostad till kontor, kontor till butik eller butik till café Du behöver däremot inte bygglov för att inreda ett rum i en bostad till kontor för den som bor i bostaden.

Byggnadens lämplighet för ändamålet

I handläggningen av bygglovet ingår att bedöma om byggnaden är lämplig för ändamålet. Syftet är att undvika olyckor, att skapa en bra miljö att vistas och arbeta i och för att värna kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Uteservering

Du behöver bygglov om du helt eller delvis ska bygga in din uteservering, den kallas då istället sommarveranda. Tänk på att om du måste ha fått tillstånd från polisen innan du får sätta upp din uteservering, även om du fått bygglov och startbesked. Om din uteservering ska placeras på kommunal mark behöver du även söka tillstånd från kommunens gatuingenjör (se relaterad info)

När behövs bygglov för min uteservering?

Ska du ställa ut stolar på trottoaren behöver du inte bygglov. Räcken som är täta, mindre än 50 % genomsläpplighet, och har en höjd över 1,1m är bygglovspliktiga. Det gäller oavsett material, även om de är av glas. Höj- och sänkbara glasavgränsningar som kan skjutas upp mer än 1,1 m är bygglovspliktiga. Bygglov behövs om verandan har markiser/tak med stödben eller har fler sammanlänkande parasoller. Parasoller som fästs i fasad räknas som tak och behöver bygglov.

Tillgänglighet

Uteserveringar och sommarverandor ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Uppbyggnader bör därför minimeras. Eventuella ramper ska uppföras inom uteserveringens avgränsning

Tillstånd för uteservering

Oavsett om du behöver bygglov eller inte krävs det alltid ett tillstånd för att få sätta upp en uteservering. Skyltar och viss ljusanordning ingår inte i bygglovet för verandan. Det kräver ett separat bygglov. Att däremot sätta upp en menytavla med maximalt en kvadratmeter i mått på uteserveringens inramning är inte bygglovspliktigt.

Uteserveringen behöver:

 • Ansöka om tillstånd hos polisen.
 • Tillstånd från miljökontoret att servera mat och dryck enligt gällande livsmedelslagstiftning.
 • Tillstånd från socialnämnden för servering av alkohol.
 • Tillstånd från räddningstjänsten för hantering av explosiv och brandfarlig vara, vid användning av gasol.
 • Tillstånd från fastighetsägaren.
 • Tekniska kontorets yttrande vid användande av allmän och offentlig plats.

Skyltar

Du behöver bygglov för att ändra en fasad och för att sätta upp skyltar.

Ombyggnad av restaurangkök

Du behöver inget bygglov om du ska bygga om ditt restaurangkök om ombyggnaden är inuti byggnaden och inte innebär att fasaden ändras. Du behöver dock göra en anmälan för följande åtgärder:

 • Installation eller väsentlig ändring av ventilationen.
 • Ändring av bärande konstruktion.
 • Ändring av brandskyddet.
 • Stambyte.
 • Installation av fettavskiljare.

Tidsbegränsat bygglov

Många vill gärna placera kiosker, uteserveringar, återvinningsstationer och skyltar på mark som är avsett för något annat, till exempel parker eller gator. För sådana tidsbegränsade projekt kan du ibland få ett tidsbegränsat bygglov, även om en eller flera bestämmelser i plan- och bygglagen inte är uppfyllda.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser är viktiga för de flesta verksamheter. Det gäller att få fram tillräckligt många parkeringar inom den egna fastigheten, de ska ligga tillräckligt nära och dessutom vara tillgängliga för rörelsehindrade. Vid skolor och förskolor måste det dessutom finnas en fungerande hämta-lämna-lösning. Om det inte går att ordna både parkering och god utemiljö, ska utemiljön prioriteras.

Tillgänglighet för funktionshindrade

I bygglovsansökan kontrolleras om byggnaden eller lokalen uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Inför startbesked kan tillgängligheten behöva studeras ännu mer i detalj för diskussion under det tekniska samrådet. Det är också viktigt att tänka på att bland annat arbetslokaler måste vara handikappanpassade.