man som hackar en tomat på en skärbräda

Livsmedel

Du som har en livsmedelsverksamhet ansvarar för att maten du säljer och serverar är säker och att kunden får den information som hen behöver. Du måste känna till de regler som gäller för att bedriva en livsmedelsverksamhet.

Det är livsmedelslagstiftningen som avgör vilka krav som ställs på din verksamhet. När du startar ska du uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som är relevanta för den verksamhet du driver. Du måste:

 • Ha en anläggning som är lämpligt utformad, inredd och utrustad.
 • Känna till de krav och regler som berör livsmedelshygien.
 • Ha kunskap om allergier och överkänslighet.
 • Information om och märkning av livsmedel.
 • Identifiera de faror och risker som finns i din verksamhet.
 • Arbeta förebyggande så att livsmedlen blir säkra.

Kontakta miljöenheten om du behöver rådgivning eller har frågor om vad som gäller för dig.

För vem?

Livsmedel är allt som är tänkt att ätas eller drickas, förutom läkemedel. Den här sidan är för dig som driver, ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet. Även du som bedriver tillfällig verksamhet eller en verksamhet utan vinstsyfte kan behöva registrera din verksamhet.

Det är graden av organisation och kontinuitet som avgör vilka verksamheter som ska registreras och miljöenheten kan hjälpa dig med bedömningen.

Dricksvatten

Dricksvatten är ett livsmedel. Om du är ansvarig för en brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller hyr ut bostäder för permanentboende eller liknande kan du omfattas av registreringskrav.

Detsamma gäller om du levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 kubikmeter per dygn. Kontakta miljöenheten om du är osäker på vad som gäller för dig. Blankett för registrering av dricksvattenanläggning finns under Relaterad information.

Registrera din verksamhet

Senast två veckor innan du startar, tar över eller kraftigt förändrar sortimentet i en livsmedelsverksamhet, ska du skicka in en anmälan till miljöenheten.

En anmälan görs bland annat för att miljöenheten ska veta vilken slags verksamhet som bedrivs. Det är en förutsättning för att vi ska kunna utföra livsmedelskontroller. Du gör anmälan via vår e-tjänst, se Relaterad info.

Att starta upp en livsmedelsverksamhet utan att registrera den i tid innebär att en sanktionsavgift tas ut.

Varför livsmedelskontroll?

Miljöenheten är din kontrollmyndighet och gör livsmedelskontroller för att den som handlar och äter mat inte ska bli sjuk. Inga osäkra livsmedel ska säljas och ingen ska bli lurad på innehållet. Var och hur livsmedlen produceras samt att de som tillagar maten har tillräcklig kunskap om mat och livsmedelshygien kontrolleras.

LIVSFS 2023:5 – Föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Livsmedelsverket har tagit fram föreskrifter, Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:5), om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Genom föreskrifterna åläggs tillverkare, förädlare och importörer av material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel en skyldighet att anmäla sin verksamhet för registrering. Läs föreskrifterna under Relaterad information.

Avgifter

Som livsmedelsföretagare betalar du en årlig avgift för kontroll från och med det år som verksamheten startar. Avgiften beslutas utifrån vilken typ av verksamhet du bedriver och hur väl du sköter den.

Du betalar även en avgift för handläggning av registrering. Kostnaden är beräknad till 1 timmes handläggningstid och debiteras utifrån gällande taxa.

Vid brister i din verksamhet kan du komma att debiteras för den tid som den uppföljande kontrollen tar.

Egenkontroll

Det är i huvudsak samma krav på alla livsmedelsföretagare inom EU. Alla ska bland annat ha ett system för egenkontroll.

Det innebär att verksamheten ska ha rutiner som bidrar till att de livsmedel som hanteras, säljs eller produceras är säkra. De ska anpassas efter din verksamhet vilket innebär att de ofta behöver omfatta mer än nedanstående punkter. Rutinerna ska alltid omfatta:

 • Kunskap om livsmedelshygien.
 • Personalhygien.
 • Skadedjurshantering.
 • Rengöring.
 • Underhåll.
 • Temperaturkontroll
 • Mottagningskontroll.
 • Spårbarhet
 • Avfallshantering.

Rutiner för restauranger och andra verksamheter med hygieniska risker ska även omfatta:

 • Produktionsbeskrivning.
 • Flödesschema.
 • Faroanalys.

Rutinerna kan vara skriftligt dokumenterade eller muntliga, men alla i personalen ska kunna redogöra för de rutiner som är relevanta för det arbete de utför. Därför är det ofta bra med skriftliga rutiner.

På Livsmedelsverkets webbsida hittar du mer information om livsmedel och livsmedelskontroll och branschriktlinjer, se Relaterad info.