Hantering av avfall

Kommunen ansvarar för hushållsavfall och livsmedelsavfall. Du som företagare ansvarar för verksamhetsavfall, grovavfall, förpackningar, elavfall och farligt avfall.

Det finns sex typer av avfall, som kan uppstå på ditt företag:

 • Hushållsavfall och livsmedelsavfall
 • Verksamhetsavfall
 • Grovavfall
 • Förpackningar
 • Elavfall
 • Farligt avfall

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för hämtning och hantering av hushållsavfall och livsmedelsavfall som inte faller under producentansvaret.

 • Hushållsavfall är till exempel sopor från ett lunchrum vilka lägga i valfria påsar (ej de gröna för matavfall).
 • Matavfall läggs i gröna påsar som kommunen tillhandahåller.
 • Livsmedelsavfall är organiskt avfall från restauranger, caféer och livsmedelsbutiker, det läggs i samma gröna påsar som matavfall.
 • Det är viktigt att inget löst avfall läggs i sopkärlet.

Ditt ansvar

Som företagare ansvarar du för verksamhetsavfall, grovavfall, förpackningar, elavfall och farligt avfall. Ditt ansvar är även att i fallande prioriteringsordning förebygga avfall, återanvända, materialåtervinna, annan återvinning (exempelvis energiåtervinning) och till sist bortskaffa avfallet.

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall uppstår vid produktion av varor och tjänster oavsett vilken verksamhet du bedriver. Det kan uppstå om du till exempel driver

 • en industri
 • ett jordbruk
 • en butik
 • en restaurang
 • ett kontor.

För hämtning av verksamhetsavfall kontaktar du en entreprenör, till exempel Telge återvinning, Stena Recycling eller Foria. Se relaterad information.

Grovavfall

Grovavfall kan lämnas på till exempel Tveta eller Björshult avfallsanläggningar. Exempel på grovavfall är:

 • Trasiga möbler
 • Köksredskap
 • Verktyg

Har företaget mindre mängder grovavfall kan det lämnas på Återvinningsgården i Gnesta. Till exempel Telge återvinning, Stena Recycling eller Foria kan hämta ditt grovavfall mot en kostnad.

Förpackningar

Exempel på förpackningar:

 • Wellpapp
 • Plastförpackningar
 • Glasförpackningar
 • Plåtburkar

Verksamheter, som får mindre mängder förpackningsmaterial, kan lämna sina förpackningar vid en återvinningsstation kostnadsfritt.

Verksamheter med mycket förpackningsavfall kan lämna sina pappers-, plast- och metallförpackningar till någon av Förpackningsinsamlingens mottagningsstationer. Vid varje tillfälle får du lämna max en kubikmeter per materialslag.

Det går också att teckna ett abonnemang hos en privat leverantör, som kan hämta förpackningsmaterial från din verksamhet.

För mer information om förpackningar från verksamheter, se relaterad information.

Elavfall

Exempel på elavfall är:

 • Spisar
 • Datorer
 • Hushållsmaskiner

Elavfall lämnas på Återvinningscentralen i Gnesta.

Farligt avfall

Avfall som är giftigt för människor eller miljön, explosiva, brandfarliga eller frätande räknas som farligt avfall. Exempel på farliga avfall är:

 • Lösningsmedel
 • Färg
 • Spillolja
 • Lysrör
 • Batterier

Farligt avfall som uppstår i en verksamhet ska transporteras av en godkänd till en godkänd mottagare. Det gäller även om ni har farligt avfall i små mängder. För att en verksamhet själv ska få transportera farligt avfall måste man anmäla det till Länsstyrelsen. Man får då transportera upp till 100 kg eller 100 liter årligen. Behöver man transportera större mängder måste man ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Tillstånd krävs även för transport av avfall som innehåller kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid, kadmium eller PCB oavsett mängd.

Tveta och Korslöt tar inte emot farligt avfall från företag. Du kan kontakta till exempel Telge återvinning eller Stena Recycling för hjälp med transport.

Dokumentation om årlig mängd farligt avfall

Ni måste dokumentera vilken sorts avfall och vilken mängd som uppkommer i er verksamhet årligen. Anteckningarna ska innehålla information om vart avfallet har transporterats. Anteckningarna ska sparas i minst fem år.