Köldmedier

Köldmedier finns i till exempel kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Ofta skadar de ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Därför finns regler som måste följas.

Regler för CFC, HCFC och HFC

CFC och HCFC är köldmedier som förstör ozonskiktet. Dessa ska därför fasas ut.

 • CFC har förbjudits och får idag bara användas i befintliga stationära enhetsaggregat med en fyllnadsmängd av 900 gram eller mindre.
 • Man får inte fylla på HCFC i befintliga anläggningar.
 • Det är förbjudet att använda HCFC som köldmedium i befintliga anläggningar på 3 kilo eller mer. Den typen av anläggningar ska ha skrotats eller tömts på HCFC.

HFC har till stor del ersatt CFC och HCFC. HFC bryter inte ned ozonskiktet men påverkar klimatet negativt.

Nu gällande regler

Den 1 januari 2015 började den nya europeiska F-gasförordningen gälla. Det innebär bland annat:

 • Ändrade intervall för periodisk läckagekontroll. De bestäms nu utifrån mängd och typ av köldmedium.
 • Att även aggregat med mindre än 3 kilo köldmedium kan omfattas av krav på läckagekontroll. Det gäller om de innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Från den 1 januari 2020 förbjuds köldmedium med högre GWP-värde än 2500 (R404A) för påfyllning vid installation och service i vissa utrustningar. Det gäller dem som har en fyllnadsmängd motsvarande mer än 40 ton koldioxidekvivalent (motsvarar 10 kilo R404A).

Periodisk läcksökning

Den återkommande kontrollen styrs inte längre bara av systemets fyllnadsmängd, kilo köldmedium. Nu används istället av ett värde som kallas koldioxidekvivalent. Det tar hänsyn till det specifika köldmediets växthuspåverkan (GWP-värde).

Du är skyldig att se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant med jämna mellanrum. Nedan kan du se hur ofta det ska ske.

 • Aggregat med CO2-ekvivalent som motsvarar 5-49 ton ska läcksökas en gång var 12:e månad. Finns ett läckagevarningssystem gäller var tjugofjärde månad.
 • Aggregat med CO2-ekvivalent motsvarande 50-499 ton ska läcksökas var 6:e månad. Finns ett läckagevarningssystem installerat gäller var tolfte månad.
 • Aggregat med CO2-ekvivalent motsvarande 500 ton eller mer ska läcksökas var 3:e månad. Finns ett läckagevarningssystem gäller var sjätte månad.

Hur beräknar man ett kylaggregats koldioxidekvivalent

För att räkna fram koldioxidekvivalenten på din anläggning ska du multiplicera mängden köldmedie-gas med gasens GWP-faktor. Till exempel R407C, 5 kg = 0,005 ton, GWP 1774 à 0,005*1774 = 8,87 ton CO2-eq.

Vad behöver du rapportera?

 • Har du en anläggning där det någon gång under kalenderåret finns minst 10 kilo köldmedier som omfattas av läckagekontroll, ska rapport lämnas till oss på miljöenheten senast den 31 mars år därpå.
 • Har du ett aggregat med mindre än 3 kilo köldmedium behöver du inte skicka in en rapport.
 • Årsrapporten ska bland annat innehålla de återkommande kontroller som gjorts under året.
 • Handläggningen av rapporten debiteras enligt gällande taxa.

Vilka krav ställs på utrustningen?

 • Varje aggregat ska vara tydligt märkt med köldmediemängd och köldmedietyp.
 • Drift- och skötselinstruktioner ska finnas på svenska.
 • Register för varje maskin ska finnas. Där ska det stå om köldmedium tappats av eller fyllts på samt när läcksökning genomförts och vem som gjort den.

Nyinstallation, konvertering och skrotning

Installerar du en kylutrustning på 10 kilo köldmedium eller mer ska du informera miljöenheten. Det ska göras i god tid före installationen. Det gäller även vid konvertering av kylutrustning på 10 kilo eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat.

Du ska tala om för miljöenheten om ett aggregat har skrotats. Du kan informera oss antingen i årsrapporten eller genom ett skrotningsintyg.

Miljösanktionsavgift

Följer du inte de krav som finns kan du få betala en straffavgift enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgift.