Lantbruk och djurhållning

Kommunens miljöenhet ansvarar för miljötillsynen inom lantbruk. Tillsynen görs enligt miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Stora delar av lagstiftningen är gemensam för alla typer av lantbruk trots att lantbruk kan se mycket olika ut.

Ett tillsynsbesök innebär att verksamheten besöks och kontrolleras både genom rundvandring i verksamheten och genom kontroll av dokumentation. Tillsynsbesöket kan vara både anmält och oanmält.

Miljöenheten utövar tillsyn på lantbruk och djurhållare i kommunen för att kontrollera att de följer miljölagstiftningens bestämmelser.

Det som kan ingå i tillsynen är:

  • Gödselhantering och spridning av växtnäring
  • Användning och hantering av bekämpningsmedel
  • Förvaring av kemikalier
  • Hantering av avfall
  • Granskning av egenkontrollen

Förutom tillsyn hanterar kommunen:

  • Anmälan om utökad djurhållning
  • Dispens för att sprida gödsel under tider det annars ej är tillåtet
  • Klagomål

Gnesta kommun är ett nitratkänsligt område vilket ställer ytterligare krav på lagring och spridning av gödsel. Se relaterad info.

Anmälningspliktig verksamhet

För att starta upp och driva ett anmälningspliktigt lantbruk måste du lämna in en anmälan till kommunen i god tid innan verksamheten är planerad att starta. För lantbruk går gränsen för om du behöver anmäla din verksamhet vid 100 djurenheter. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om vad som räknas som en djurenhet.

Tillsyn av djurskydd

Länsstyrelsen ansvarar för all kontroll enligt djurskyddslagen. Vid misstanke om misskötsel av tama djur kontakta länsstyrelsen.