Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagen från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen (PBL).

En ekonomibyggnad är en byggnad på en skogs- eller jordbruksfastighet som används i produktionen. Till ekonomibyggnaderna hör bland annat magasinsbyggnader, ladugårdar och garage för maskiner.

  • Bostäder, hobbyverkstäder, bilgarage eller carport och liknande byggnader räknas inte som ekonomibyggnader.
  • Självständiga förädlingsbyggnader som mejerier, slakterier och bagerier är inte undantagna bygglov.
  • Byggnader som ofta hamnar i gränslandet för vad som är ekonomibyggnad eller inte är ridhus, växthus och sågverk. Då görs en bedömning från fall till fall.
  • Att ta i anspråk och inreda en ekonomibyggnad för väsentligt annat ändamål kräver däremot alltid bygglov.
  • Inom strandskyddat område kan det vara aktuellt med strandskyddsdispens, ta kontakt med handläggare.