Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagen från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen (PBL).

En ekonomibyggnad är en byggnad på en skogs- eller jordbruksfastighet som används i produktionen. Till ekonomibyggnaderna hör bland annat magasinsbyggnader, ladugårdar och garage för maskiner.

Bostäder, hobbyverkstäder, bilgarage eller carport och liknande byggnader räknas inte som ekonomibyggnader.

Självständiga förädlingsbyggnader som mejerier, slakterier och bagerier är inte undantagna bygglov.

Byggnader som ofta hamnar i gränslandet för vad som är ekonomibyggnad eller inte är ridhus, växthus och sågverk. Då görs en bedömning från fall till fall.

Att ta i anspråk och inreda en ekonomibyggnad för väsentligt annat ändamål kräver däremot alltid bygglov.

Inom strandskyddat område kan det vara aktuellt med strandskyddsdispens, ta kontakt med handläggare.