Miljöhänsyn i din verksamhet

Som företagare behöver du känna till vilken miljölagstiftning som rör din verksamhet. Här berskriver vi vad som gäller för dig som driver verksamhet utifrån miljöbalken och andra regelverk. 

Förorenad mark

Ett förorenat område är en plats där skadliga ämnen påtagligt överskrider det normala. Ett förorenat område kan vara mark, grundvatten, sediment eller en byggnad. Som företagare kan du vara ansvarig för att sanera en förorening.

Miljöfarliga verksamheter

Miljöfarliga verksamheter delas in i A-, B- eller C-verksamhet beroende på hur de påverkar miljön. Vissa verksamheter måste lämna in en anmälan till miljöenheten. Andra ska söka tillstånd hos miljöenheten eller länsstyrelsen.

Hantering av massor

Massor uppkommer i samband med till exempel rivning, schaktning eller sanering. För att få återvinna massor ska det finnas ett uttalat syfte eller ”anläggningsändamål”. Det kan vara ett vägbygge, en bullervall eller utfyllnad inför byggnation.

Verksamheter betalar avgift för miljötillsyn

Kommunens miljöenhet ansvarar för tillsyn över verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljön. Det betyder att miljökontoret kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll.

I tillsynen ingår bland annat att granska rapporter och göra föranmälda eller oanmälda inspektioner. Det ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål med mera.

Enligt miljöbalken ska tillsyn finansieras genom avgifter. Därför tar miljökontoret ut en tillsynsavgift, enligt taxan som varje år bestäms av kommunfullmäktige. En årlig tillsynsavgift tas ut, i förskott, för alla verksamheter med tillståndsplikt, för de flesta med anmälningsplikt och för vissa som varken är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Övriga betalar en timavgift, efter utförd tillsyn.