Miljöhänsyn i din verksamhet

Som företagare behöver du känna till vilken miljölagstiftning som rör din verksamhet. Här beskriver vi några verksamheter som omfattas av miljölagstiftningen.

Allmänna hänsynsregler

De allmänna hänsynsreglerna är grundläggande regler som gäller för alla, både privatpersoner och företag. Reglerna är till för att det du, eller din verksamhet, gör inte skadar människors hälsa eller miljön.

Cisterner

Förvaring av brandfarliga vätskor och spillolja i cistern måste vara säker och enligt lag. Vid skador och läckage är det då lättare att få ersättning för sanering från försäkringsbolaget.

Fasadtvätt och klottersanering

När fastighetsägare eller företagare ska rengöra tak och fasader eller klottersanera finns det regler som måste följas för att inte riskera människors hälsa eller skador på djur och natur.

Förorenad mark

Ett förorenat område är en plats där skadliga ämnen påtagligt överskrider det normala. Ett förorenat område kan vara mark, grundvatten, sediment eller en byggnad. Som företagare kan du vara ansvarig för att sanera en förorening.

Miljöfarliga verksamheter

Miljöfarliga verksamheter delas in i A-, B- eller C-verksamhet beroende på hur de påverkar miljön. Vissa verksamheter måste lämna in en anmälan till miljöenheten. Andra ska söka tillstånd hos miljöenheten eller länsstyrelsen.

Hantering av massor

Massor uppkommer i samband med till exempel rivning, schaktning eller sanering. För att få återvinna massor ska det finnas ett uttalat syfte eller ”anläggningsändamål”. Det kan vara ett vägbygge, en bullervall eller utfyllnad inför byggnation.

Verksamheter betalar avgift för miljötillsyn

Kommunens miljöenhet ansvarar för tillsyn över verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljön. Det betyder att miljökontoret kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll.

I tillsynen ingår bland annat att granska rapporter och göra föranmälda eller oanmälda inspektioner. Det ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål med mera.

Enligt miljöbalken ska tillsyn finansieras genom avgifter. Därför tar miljökontoret ut en tillsynsavgift, enligt taxan som varje år bestäms av kommunfullmäktige. En årlig tillsynsavgift tas ut, i förskott, för alla verksamheter med tillståndsplikt, för de flesta med anmälningsplikt och för vissa som varken är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Övriga betalar en timavgift, efter utförd tillsyn.