Klottersanering

Fasadtvätt och klottersanering

Ska du som fastighetsägare eller företagare rengöra tak och fasader eller klottersanera? Då finns det regler som du måste följa för att inte riskera människors hälsa eller skador på djur och natur.

Rengöring av tak och fasader

När tak och fasader tvättas får man ett vatten som kan vara förorenat av gammal färg, kemikalier och luftföroreningar som under lång tid samlats på byggnaden. Om du ska rengöra tak eller fasader med blästring på ytor större än 500 kvadratmeter måste du anmäla det till miljöenheten. Anmälan ska lämnas in i god tid innan arbetet påbörjas, minst sex veckor. Högtryckstvätt som används för att ta bort exempelvis färg räknas som blästring.

Följ försiktighetsåtgärderna

Oavsett om du behöver anmäla ditt arbete eller inte, så krävs samma försiktighetsåtgärder för att skydda människors hälsa och miljön. Som fastighetsägare har du huvudansvaret för att arbetet görs på rätt sätt.

  • Minska spridningen av borttaget material så som färgflagor och damm.
  • Skilj av färgflagor och större partiklar från tvättvattnet innan det släpps ut till dag- eller spillvattennätet.
  • Välj miljömärkta kemikalier.
  • Informera närboende och minska den eventuella bullerstörningen som uppstår. Tänk på att inte störa på kvällar och helger.

Tänk på att det kan krävas flera tillstånd för att få utföra ett arbete till exempel för att sätta upp byggnadsställning på gångväg eller cykelväg.

Klottersanering

Saneringsvatten från klottersanering kan vara förorenat av tungmetaller, olja och kemikalier som är giftiga för miljön. Därför ska du inte släppa ut saneringsvattnet direkt i dagvattenbrunnar.
Skydda dagvattenbrunnarna med geotextil eller samla upp vattnet vid väggen. Använder du sorbenter så tänk på att dessa inte kan användas som filter, utan för att suga upp vätska. Därför måste du anpassa mängden sorbenter till den vattenvolym du använder.
Använd rengöringsmedel som är så skonsamma för miljön som möjligt.

Avfallet kan vara ett farligt avfall

Slam och färgflagor från blästring/rengöring och klottersanering kan vara ett farligt avfall och ska tas om hand på rätt sätt.