Förorenad mark

Ett förorenat område är en plats där skadliga ämnen påtagligt överskrider det normala. Ett förorenat område kan vara mark, grundvatten, sediment eller en byggnad. Som företagare kan du vara ansvarig för att sanera en förorening.

Ansvar för företagare

En förorening kan sprida sig vidare och påverka människor och miljö. Som företagare är du ansvarig för avhjälpandeåtgärder om du bedriver eller har bedrivit en verksamhet som lett till föroreningen.

Du är ansvarig om föroreningarna har uppstått på grund av din verksamhet samt om

  • driften pågått efter den 30 juni 1969
  • eller om effekterna av verksamheten fortfarande pågick vid tiden när miljöbalken trädde kraft, den 1 januari 1999.

Finns det inte någon ansvarig för verksamheten kan det vara den som äger fastigheten som är ansvarig. Det gäller i de fall du köpt fastigheten efter den 31 december 1998.

Är det en privatbostad gäller ansvaret bara om köparen kände till föroreningen vid köpet. Mer om markföroreningar och ansvar kan du läsa i Naturvårdsverkets vägledning om miljöbalkens regler.

Upplysningsskyldigheten

Om du som fastighetsägare, exploatör eller verksamhetsutövare upptäcker en förorening ska du, enligt 10 kap 11 § i miljöbalken, berätta det för miljönämnden. Det ska göras så fort som möjligt. Det gäller även om området tidigare betraktats förorenat.

Utredning och undersökning

Innan man åtgärdar föroreningen är det vanligt att det görs en miljöteknisk undersökning. Då får man veta hur utbredd föroreningen är och om det finns risk att den sprids. Miljöenheten kan på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen kräva att en sådan undersökning görs.

Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen är tillsynsmyndighet och slutlig granskare av en genomförd markundersökning

Det kan vara bra att lämna in en provtagningsplan för synpunkter och godkännande till miljöenheten innan en undersökning påbörjas. På så sätt kan du undvika att det behövs en komplettering senare. Provtagningsplanen ska lämnas in i god tid till miljöenheten, minst 6 veckor innan genomförande.

Anmälningsplikt vid sanering

Om det finns risk att en avhjälpandeåtgärd orsakar en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna måste du anmäla efterbehandlingen till miljöenheten.

  • Det är förbjudet att påbörja en avhjälpandeåtgärd utan att anmäla det.
  • Din anmälan ska göras i god tid, minst 6 veckor innan arbetet påbörjas. Den ska vara skriftlig.
  • Om åtgärder påbörjas utan att anmälan har gjorts ska det anmälas till polis och åklagare. Om det går att läsa mer i miljöbalkens 29 kap.

Efter anmälan meddelar miljöenheten hur du ska gå vidare. De kan till exempel besluta om skyddsåtgärder eller förbjuda åtgärden.