Mellanlagring av avfall

Ska du mellanlagra avfall, som inte är farligt, på en annan plats än där det har uppkommit så ska det anmälas till kommunen eller till länsstyrelsen. Du får mellanlagra avfall inför borttransport på platsen där det har uppkommit utan anmälan.

Anmälan till vem?

Ibland ska du söka tillstånd hos miljöenheten. Det gäller om det rör en så kallad C-verksamhet med klassningskod 90.40. Då ska följande gälla:

  • Avfallet ska inte vara farligt.
  • Mängden avfall som mellanlagras ska vara mer än 10 ton, men mindre än 10 000 ton avfall, vid något enskilt tillfälle.
  • Avfallet får inte lagras under längre tid än ett år innan det körs bort eller tre år om det återvinns eller behandlas.

Är den totala mängden mer än 10 000 ton avfall ska du söka tillstånd hos länsstyrelsen i Södermanland. Understiger vikten 10 ton vid något enstaka tillfälle behöver det inte anmälas.

Mellanlagrar du jord, byggavfall och annat avfall som inte är förorenat krävs en anmälan till miljöenheten. Glömmer du att anmäla kan du få en miljösanktionsavgift.

I väntan på transport får du mellanlagra avfall på den plats där det uppstår. Du behöver inte söka tillstånd för det.

Särskild avfallskod

När du anmäler mellanlagringen ska du ange vad du mellanlagrar. Det görs med hjälp av en särskild kod som går att hitta i avfallsförordningens bilaga. Vanliga koder är:

  • 17 01 07 Blandningar av betong, tegel, klinker och keramik som inte innehåller farliga ämnen
  • 17 05 04 Jord och sten som inte innehåller farliga ämnen
  • 17 09 04 Blandat bygg- och rivningsavfall som inte innehåller kvicksilver, PCB eller farliga ämnen

Skyldighet att föra anteckningar

Du som mellanlagrar avfall ska dokumentera det. Följande ska antecknas:

  • Den mängd och det slag av avfall som återvinns eller körs bort årligen.
  • De metoder för återvinning eller bortkörning som används för de olika slagen av avfall.
  • Varifrån avfallet kommer.
  • Var det återvunna eller bortkörda avfallet lämnas.

Sortering

Vid mellanlagring kan det även vara aktuellt att sortera avfallet i olika fraktioner. Gör du det ska det alltid uppges.