Mellanlagring av avfall

Ska du mellanlagra avfall på som inte är farligt avfall på annan plats än där det har uppkommit så ska det beroende på mängd anmälas till kommunen eller till länsstyrelsen. Det går bra att mellanlagra avfall på platsen där avfallet har uppkommit inför borttransport utan anmälan.

Om du ska mellanlagra annat avfall än farligt avfall och om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle väger mellan 10-10 000 ton ska du anmäla det till kommunens miljöenhet. Är den totala mängden mer än 10 000 ton avfall ska du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen i Södermanland.

Mellanlagrar du jord, byggavfall och annat avfall som inte är förorenat med farliga ämnen krävs en anmälan om detta till miljöenheten (Samhällsbyggnadsnämnden). Glömmer du att anmäla kan detta ge en miljösanktionsavgift.

Du får mellanlagra avfall på platsen där det uppstår medan du väntar på borttransport utan att anmäla eller söka tillstånd om detta. Om du däremot vill mellanlagra avfallet någon annanstans än där det uppstår och det rör sig om mer än 10 ton vid något enstaka tillfälle, så kallas detta en C-verksamhet med klassningskod 90.40. Då ska du göra en anmälan till miljöenheten. Villkoren för avfallet är:

• avfallet ska inte vara farligt avfall
• mängden avfall som mellanlagras ska vara mer än 10 ton, men mindre än 10 000 ton avfall vid något enskilt tillfälle och att
• avfallet inte får lagras under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas

Mindre mängder än 10 ton vid något tillfälle behöver du som sagt inte anmäla alls. Ingår det farliga ämnen i avfallet räknas det istället som "farligt avfall" och då är reglerna för mellanlagring något strängare och då måste du även anmäla mindre mängder.

Särskild avfallskod

När du anmäler mellanlagringen ska du ange vad du mellanlagrar med en särskild kod som man kan hitta i avfallsförordningens bilaga. Vanliga koder är:

17 01 07 Blandningar av betong, tegel, klinker och keramik som inte innehåller farliga ämnen
17 05 04 Jord och sten som inte innehåller farliga ämnen
17 09 04 Blandat bygg- och rivningsavfall som inte innehåller kvicksilver, PCB eller farliga ämnen.

Skyldighet att föra anteckningar

Du som mellanlagrar avfall ska dokumentera detta. Följande ska antecknas:

• den mängd och det slag av avfall som återvinns eller bortskaffas årligen,
• de metoder för återvinning eller bortskaffande som används för olika slag av avfall,
• varifrån avfallet kommer, och
• var återvunnet eller bortskaffat avfall lämnas

Sortering

Vid mellanlagring kan det även vara aktuellt att sortera avfallet i olika fraktioner. Ska det under tiden för mellanlagring sorteras, ska det uppges.