Kommunens revisorer

Revisorer granskar den verksamhet som bedrivs i kommunen och prövar ansvarstagandet. De kommunala revisorerna tillhör olika partier och arbetar utan att ta partipolitisk hänsyn.

Det innebär att kommunens revisorer behandlar alla lika och objektivt utan hänsyn till politisk tillhörighet hos dem som utsätts för granskningen.

Kommunfullmäktige utser fem kommunrevisorer för granskning av kommunens nämnder och styrelse. Revisionens ordförande utses av fullmäktige från det största oppositionspartiet och oppositionspartierna i kommunen har majoritet bland revisorerna.

Till revisorernas hjälp anlitas sakkunniga biträden som på uppdrag av kommunens revisorer genomför granskningsuppdrag.
Under mandatperioden 2019-2022 är PricewaterhouseCoopers sakkunniga biträden åt de kommunala revisorerna.

Revisorerna utför granskningar

Varje år granskar revisorerna kommunens måluppfyllelse, ekonomi och intern kontroll. De kommunala revisorerna prövar om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Men också om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Genom en kontinuerlig dialog med de granskade verksamheterna kan revisionen bidra till en effektiv och förbättrad kommunal verksamhet.
Kontinuerligt genomför revisionen övergripande granskning av alla styrelser/nämnder samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter (verksamhetsrevision).

  • Revisorerna granskar om kommunens ekonomiska redovisning är lagenlig och ger en rättvisande bild (redovisningsrevision).
  • Revisorerna planerar och prioriterar granskningsuppdrag utifrån en bedömning av väsentlighet och risk efter en revisionsplan.
  • Granskningen utgår från de mål och uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat respektive de uppdrag som fullmäktige gett nämnderna att genomföra.
  • Andra viktiga utgångspunkter för revisionsarbetet är kommunallagen, olika speciallagstiftningar, god revisionssed och kommunens egna styrdokument.

Granskningar 2019

Socialnämndens arbete med ensamkommande barn Pdf, 16 MB.

Uppföljande granskning av styrning och kontroll av projekt och investeringar Pdf, 16 MB.

Granskning av teknisk IT-säkerhet och intrångsskydd Pdf, 8 MB.

Granskningar 2018

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande Pdf, 10.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Styrning och uppföljning avseende barn/elever i behov av särskilt stöd Pdf, 8 MB.

Granskning av momshantering Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningar 2017

Granskning av kommunens kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Intern kontroll i hantering av bisysslor Pdf, 383.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Löner, lönerelaterade avgifter och pensioner Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisonsberättelse och ansvarsfrihet

Vid samtliga granskningar överlämnar de sakkunniga biträdena rapporter till kommunens revisorer. Utifrån dessa skickas särskilda revisionsskrivelser till kommunstyrelsen, berörd nämnd/nämnder samt till kommunfullmäktige.

De genomförda granskningarna under året ger tillsammans underlag för en slutlig bedömning i en revisionsberättelse. Där föreslår revisorerna kommunfullmäktige att bevilja eller inte bevilja styrelse, nämnder och de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet.

Revisorerna lämnar även en utförlig redogörelse med synpunkter på årets verksamhet tillsammans med särskilda granskningsrapporter som lämnas för de kommunala bolagen.

Revisionsberättelse 2017 Pdf, 14.4 MB.

Revisonsberättelse 2018 Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.