Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för uppgifter inom socialtjänsten samt den kommunala hälso- och sjukvården.

Det ingår i nämndens ansvarsområde att bevaka sociala aspekter i samhällsplaneringen och därvid verka för en god samhällsmiljö och goda förhållanden för medborgarna.

Lagstiftning som socialnämnden bestämmer enligt är bland annat:

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lag med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU)
  • Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Lag om kommunal riksfärdtjänst  
  • Lag om färdtjänst
  • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sociala utskottet

Sociala utskottet ska besluta i ärenden som rör myndighetsutövning för enskilda personer samt eventuella övriga frågor som nämnden delegerar till utskottet.

Sociala utskottet har sammanträden varannan torsdag, ojämna veckor.