2023-09-18
Gnesta kommuns beslutsklubba liggande på en ask av läder.

Det här behandlas i KF 25 september

Måndag den 25 september sammanträder kommunfullmäktige (KF).

Fullmäktige hålls klockan 19.00 måndag den 25 september 2023 i B-salen i Elektron, Västra Storgatan 15 i Gnesta. Protokoll och beslut blir kungjort inom en vecka efter sammanträdet.

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Välkommen! Sammanträdet är öppet och som kommuninvånare har du möjligheten att lära känna de folkvalda politikerna och höra vilka beslut som fattas i fullmäktige och hur det påverkar ditt privatliv.

Här är ett urval av de punkter och beslut som kommunfullmäktige föreslås att fatta:

 • Punkt 4 – Planeringsstrategi för översiktsplanering.
  Planeringsförutsättningarna i Gnesta kommun har ändrats och nuvarande översiktsplan uppfyller inte alla innehållskrav i PBL (Plan- och bygglagen).

  Ett förslag till planeringsstrategi för översiktsplaneringen har tagits fram i enlighet med det nya lagkrav som infördes i PBL 2020. Förslag till beslut är att anta strategin och att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan senast i början av nästa mandatperiod.

 • Punkt 5 – Personalpolitiskt program.
  PPP (Personalpolitiskt program) är ett övergripande styrdokument som gäller för Gnesta kommuns samtliga arbetsplatser. Syftet med dokumentet är att ge medarbetare, chef eller politisk beslutsfattare stöd och vägledning i arbetet med att förverkliga den personalpolitiska visionen – arbetsplatsen vi går till med glädje.

  Nuvarande PPP beslutades 2003 och efter det har lagar och centrala avtal ändrats och tillkommit, varför det längre är aktuellt. Förslag till beslut är att helt upphäva det nuvarande programmet och ersätta det med ett uppdaterat program.

 • Punkt 6 – Riktlinje för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.
  Förtroendevaldas faktiska trygghet och känslan av att känna sig trygga och säkra i sin demokratiska roll är centralt för att den kommunala demokratin och organisationen ska fungera.

  Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till riktlinjer som syftar till dels att klargöra ansvarsförhållanden, dels vad som kan betraktas vara hat-, hot-, påverkans- och våldsaktioner samt vara rådgivande och ett stöd till Gnesta kommuns förtroendevalda i denna typ av situationer. Förslag till beslut är att anta de nya riktlinjerna.

Dagordning och protokoll för kommunfullmäktige 25 september 2023

Se dagordning för kommunfullmäktige 25 september för fler beslutspunkter och utförlig beskrivning. Länk till annan webbplats.

Se justerat protokoll för kommunfullmäktige 25 september 2023. Länk till annan webbplats.