2023-06-20
Sammanträdesdeltagare tittar bortåt mot mötesordförande.

Detta beslutades på KF 19 juni

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 19 juni 2023 fattades flera olika beslut. Här kan du läsa om några av dem och klicka dig vidare till dagordningen.

Val till kommunala uppdrag 2022–2026

Ärendet behandlar avsägelser och fyllnadsval till nämnder med mera och beslutades enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag. Lista med de valda personerna för de kommunala uppdragen finns i den del av protokollet som justerades direkt i samband med sammanträdet.

Se justerad del av protokoll från kommunfullmäktige 19 juni. Länk till annan webbplats.

Fastställande av 2024 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

RAR är en förkortning för Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser. Förbundet samordnar resurser för att skapa arbete, sysselsättning och skydd mot arbetslöshet för personer som av bland annat medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem kan falla i arbetslöshet.

Samordningsförbundet RAR i Sörmland (Samordningsförbundet) har föreslagit att respektive medlems kommunfullmäktige fastställer budgeten för år 2024 till 16 000 000 kronor, vilket är samma totalbudget för Samordningsförbundet som föregående år. Medlemsinsatsen för Gnesta kommun uppgår till 149 557 kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen har i beredningen av ärendet primärt beaktat vilka ekonomiska konsekvenser som föreliggande förslag medför. Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen jämfört med 2023. Kommunfullmäktige i Gnesta kommun beslutade att fastställa Samordningsförbudets förslag till budget för 2023.

Kommunfullmäktige beslutade även i en tidigare punkt på dagordningen att styrelsen och ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Program för privata utförare.

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Fullmäktige beslutade att anta föreslaget program, där de fem inriktningsmål kommunen har även omfattar de verksamheter eller angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet anges också hur allmänhetens insyn ska tillgodoses samt hur uppföljning av verksamheterna ska ske. Programmet gäller för avtal som ingås efter att programmet beslutats.