2023-06-09
Kommunhuset i Gnesta i strålande solsken vid en vit syrenbuske.

Detta beslutas i kommunstyrelsen 12 juni

På måndag den 12 juni sammanträder kommunstyrelsen, som har ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Här kan du läsa om några av de ärenden som tas upp för beslut vid sammanträdet.

7 KS.2023.169 Tillköpsbeställning av kollektivtrafik

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att vid kommande tillköpsbeställning för kollektivtrafiken i Region Sörmland förlänga linje 525 mellan Nyköping och Aspa till Gnesta en tur varje vardagskväll. I förslaget ingår också bland annat att lägga ner linje 512 Kleva–Örnbo–Björnlunda under trafikår 2024 och att utreda kostnaderna för att få anropsstyrd trafik på hela linje 512 från trafikår 2025.

Förslaget beräknas ge en total besparing för kommunen på 370 000 kronor.

9 KS.2023.191 Revisionsrapport - Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2022

Av kommunallagen och god revisionssed framgår att kommunens revisorer årligen ska granska alla styrelser och nämnder. Externa revisorer har under 2022 genomfört en grundläggande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet.

Varje granskningsområde bedöms i rapporten med hjälp av ett signalsystem som visar grönt för tillräckligt, gult för delvis och rött för otillräckligt i fråga om verksamhetens ändamålsenlighet, ekonomiska tillfredsställelse och interna kontroll, där bland annt samhällsbyggnadsnämndens och barn- och utbildningsnämndens ekonomi visar röda resultat i rapporten.

Samtidigt visar kommunstyrelsens ekonomi på delvis tillfredsställelse och socialnämnden på grönt för tillräcklig.

Kommunstyrelsen och varje nämnd ska ha lämnat separata svar på granskningen senast den 13 september 2023. Svaren ska innehålla en redovisning om förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll och kommentarer till resultatet i granskningen för den egna verksamheten.

10 KS.2023.190 E-förslag – Värna demokratin, behåll medborgarförslaget "e-förslag" och utveckla det vidare

Förslag om att godkänna att e-förslag från kommuninvånare dels inte som tidigare kräver stöd från 50 personer för att tas upp i kommunen och dels går direkt till samtliga beslutsfattare i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutsfattande forum.

19 KS.2022.428 Samarbetsavtal Ung Företagsamhet i Södermanland

Utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet (UF) har under flera år haft avtal med Gnesta kommun för att engagera kommunens gymnasieungdomar att driva UF-företag. Förslag till beslut i kommunstyrelsen är att godkänna att fortsatt partneravtal med UF i Södermanland för att främja ung företagsamhet fortsätter lika länge som näringslivsprogram 2021–2025 och tillhörande handlingsplan med åtgärder gäller.

Läs näringslivsprogram 2021–2025 på vår webbsida. Pdf, 260 kB.

Dagordning för kommunstyrelsesammanträdet 12 juni

Se dagordningen för fler beslutspunkter och utförlig beskrivning. Pdf, 9.8 MB.

 

Protokoll från kommunstyrelsesammanträdet den 12 juni 2023. Pdf, 150 kB.