2022-12-23
Barn som leker på en skolgård

Framtidsplan 2023-2025 antagen

Inför varje nytt år beslutar kommunfullmäktige om en framtidsplan som presenterar kommunens mål och budget för de nästkommande tre verksamhetsåren.

På kommunfullmäktige 19 december antogs Framtidsplan 2023-2025 för Gnesta kommun, kommunens mest centrala styrdokument som anger färdriktningen för kommunens utvecklingsarbete. Se relaterad information.

Utgångspunkten för framtidsplanen är det politiska styrets överenskommelse och de fem inriktningsmål som kommunfullmäktige sedan fastslagit.

Framtidsplanen bygger på lagar och förordningar samt de planer, styrdokument och analyser som tagits fram i kommunen. Utifrån framtidsplanen ansvarar samtliga nämnder/styrelser för att utarbeta verksamhetsplaner för att planera sin verksamhet så att inriktningsmålen i framtidsplanen nås.

Nyheter i den beslutade framtidsplanen

Att årets framtidsplan innehåller färre inriktningsmål än tidigare men nu med en tydligare målbild och tydligare prioriterade uppdrag.

Budgeten innehåller en ökning på omkring 40 miljoner kronor till nämnderna varav hälften är kompensation för löneökningar, lokalkostnadsökningar och en viss generell kostnadsökning, och andra hälften är ytterligare ramutökningar.

Framtidsplanen innehåller nu också ett indikatorpaket som bilaga med nyckeltal som kommunen avser att följa för att mäta kommunens resultat.