2023-05-29
Kommunfullmäktiges ledamöter tittar mot fullmäktiges ordförande på scen.

Kommunfullmäktige 29 maj – kommunen höjer VA-taxan

Kommunfullmäktige i Gnesta kommun beslutade måndag den 29 maj bland annat om en höjd VA-taxa och om framtida avloppsrening.

Ny VA-taxa från 1 juli 2023

Kommunfullmäktige beslutade att höja VA-taxan från den 1 juli 2023. Höjningen ska dels finansiera VA-ekonomins underskott på 8,8 miljoner kronor för 2022 plus 4,2 miljoner per sista april i år och dels ökade kostnader i framtiden i samband med större investeringar av nytt vattenverk och utbyte och renovering av VA-ledningar.

Den nya VA-taxan följer strukturen för branschorganisationen Svenskt Vattens förslag (P120) för hur avgift tas ut för VA-verksamhet, vilken innebär att:

  • Flerbostadshus får samma fasta brukningsavgift per bostadsenhet som andra boendetyper.
  • Fastighetsägaren/väghållaren kommer debiteras för avledning och rening av dagvatten från allmän platsmark.

Det här innebär den höjda VA-taxan

Det nya i VA-taxan är en fast på 3 000 kronor per år för varje bostad som är kopplad till VA-nätet plus en rörlig del på 1,27 kronor i dagvattenavgift per kvadratmeter tomt som tillhör fastigheten.

Sedan tidigare finns en årlig grundavgift på 4 030 kronor varje vattenabonnent och en rörlig avgift på 47 kronor per kubikmeter vatten som används, vilka finns kvar i den nya taxan.

Exempel på ny taxa för villhushåll, typhus A:

Exempel typhus A avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rum och kök, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inklusive 15 m2, tomtyta 1 000 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

Inklusive moms

Nuvarande avgifter

Nya avgifter

Grundavgift

4 030 kronor

4 030 kronor

Per kubikmeter vatten

47 kronor

47 kronor

Bostadsenhetsavgift

3 000 kronor

Dagvattenavgift

1,27 kronor/kvadratmeter

Kostnad totalt

11 118 kronor/år

15 368 kronor/år

Kostnad för hushållet/månad

926 kronor

1 281 kronor

 

Höjningen ger en ökad kostnad på 355 kronor/månad för ett villahushåll enligt typhus A. Avgiften kommer att påverkas av tomtstorleken.

Exempel på ny taxa för hushåll i flerbostadshus, typhus B:

Exempel typhus B avser ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Fastigheten har 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2 och förbrukar 2 000 m3/år.

Inklusive moms

Nuvarande avgifter

Nya avgifter

Grundavgift

4 030 kronor

4 030 kronor

Per kubikmeter vatten

47 kronor

47 kronor

Bostadsenhetsavgift

3 000 kronor

Dagvattenavgift

1,27 kronor/kvadratmeter

Kostnad totalt

98 530 kronor/år

144 780 kronor/år

Kostnad för hushållet/månad

547 kronor

804 kronor

 

Höjningen ger i det här exemplet en ökad kostnad på 257 kronor/månad för ett hushåll i flerbostadshus, men det kommer att bli olika beroende på antal lägenheter i fastigheten och storlek på tomtyta.

Vad ska avgifterna täcka?

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen finansieras helt av avgifter, vilket innebär att inga skattemedel används och också att verksamheten inte ska vara vinstdrivande. Intäkterna från VA-taxan används till att producera dricksvatten och till att underhålla, bygga ut och förnya kommunens anläggningar och ledningar. Vi tar också hand om och renar avloppsvattnet. Regn och smältvatten från gator och fastigheter tar vi emot i till exempel dagvattendammar.

För kommunen är det viktigt att kunna erbjuda ett dricksvatten av hög kvalitet samtidigt som vi värnar om miljön när vi lämnar ifrån oss ett avloppsvatten som naturen tål.

Framtida höjningar av VA-taxan

Underskottet i VA-ekonomin och framtida investeringar och renoveringar innebär att kommunen kommer behöva höja VA-taxan ytterligare de närmsta åren. En ny höjning är beräknad till början av 2024.

Utredning framtida avloppsrening

Fullmäktige beslutade att avskriva alternativet anslutning till Himmerfjärdsverket för framtida avloppsrening i kommunområdet. De två kvarvarande alternativen att utreda för framtida avloppsrening är att antingen bygga om det befintliga reningsverket i Gnesta eller att bygga ett helt nytt.

Kommunstyrelsen kommer att upphandla konsulter för att göra en analys av de olika alternativen.