2023-09-13
Kommunhuset i Gnesta bakom grönska och röda blommor.

Kommunstyrelsen 11 september i korthet

Måndag den 11 september sammanträdde KS (kommunstyrelsen), som har ansvaret för att det folkvalda kommunfullmäktiges beslut blir genomförda. Här kan du läsa om några av de ärenden som togs upp vid sammanträdet.

15 KS.2023.309 Risk- och sårbarhetsanalys 2023–2027

KS beslutade att fastställa en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för perioden 2023—2027. I RSA ingår att kartlägga och analysera risker, sårbarheter och kritiska beroenden inom kommunens organisation och geografiska område och med analysen som utgångspunkt ta fram förslag på möjliga lösningar och åtgärder. Tidigare RSA löper ut 2023-10-31 och den nya gäller för perioden 2023-11-01—2027-10-31.

Läs om kommunens krisberedskap på vår webbsida. Länk till annan webbplats.

17 KS.2023.96 Ekonomisk uppföljning efter juli 2023

KS godkänner den ekonomiska uppföljningen. I kommunstyrelseförvaltningens budget för 2023 är -83 930 tkr exklusive kommungemensamma poster.

 • Skattekollektivets verksamheter visar ett mindre underskott på -45 tkr.
 • Taxekollektivets verksamheter redovisar gemensamt ett underskott på -8 380 tkr. Ny VA-taxa infördes i juli och redovisas i augusti med utfall på ökade intäkter med cirka +1,1 mnkr.
 • Kommungemensamma poster visar en positiv avvikelse mot budget med 6 618 tkr.

18 KS.2023.97 Investeringsuppföljning efter juli 2023

KS godkänner investeringsuppföljningen.

 • Investeringar — skattekollektivet
  Nyttjade investeringar under perioden juni—juli är -380 tkr, vilket ger kommunen totalt återstående projektbudget för investeringar för skattekollektivet 9 762 tkr.
 • Investeringar — taxekollektivet
  Nyttjade investeringar för perioden juni—juli uppgår till -2 303 tkr och avser främst projektering vattenverk Gnesta. Totalt återstående projektbudget för investeringar för taxekollektivet är 24 863 tkr.
 • Exploateringsredovisning — skattekollektivet
  Totalt återstående utgående värde av exploateringsprojekt -38 391 tkr. Minskningen består av omföring mindre felaktigt bokförda elkostnader.
 • Exploateringar – taxekollektivet
  Totalt återstående utgående värde av exploateringsprojekt -890 tkr.

20 KS.2023.5 Årsrapport avfall

Under sammanträdet godkände KS årsrapporten av avfallsplanen för Gnesta kommun 2022. I avfallsplanen finns flera mål med tillhörande aktiviteter angivna. Aktiviteterna ska utföras av kommunens olika förvaltningar och ska bidra till att målen uppfylls. Av årsrapporten framgår att merparten av de aktiviteter som skulle genomföras har genomförts eller påbörjats.

Dagordning och protokoll för kommunstyrelsesammanträdet måndag den 11 september 2023

Se dagordning för fler beslutspunkter och för utförlig beskrivning. Länk till annan webbplats.

Se det justerade protokollet från KS den 11 september. Länk till annan webbplats.