2023-05-15
Kommunhuset i Gnesta omgivet av träd med gröna löv i solskenet.

Kommunstyrelsen i korthet den 15 maj 2023

Det här är några av de ärenden som behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 15 maj 2023.

Spårutredning

En järnvägs- och exploateringsförstudie har tagits fram för att kunna fungera som stöd för Gnesta kommunens planering av mark och fastigheter kring spårområdet i Gnesta tätort, i samspel med Trafikverkets framtida beslut gällande byggande, drift, utveckling och förvaltning av spår och plattformar järnvägen i kommunområdet.

Utredningen innefattar framtida scenarier för tåg, perronger, spårlösningar och föreslår vilken mark som behöver säkras upp för att genomföra kapacitetshöjande åtgärder, vändmöjligheter och uppställning av tåg samt en prognos för antalet passagerare, baserad på kommunens befolkningsprognos.

Läs mer om spårutredningen.

Slutrapport utredning framtida avloppsrening

Förändrade förutsättningar avseende vattenbalanser i Klämmingens avrinningsområde begränsar Gnesta kommuns alternativ avseende framtida spillvattenhantering.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå anslutning till Himmerfjärdsverket som ett alternativ för framtida avloppsrening i ett regionalprojekt och att kommunen nu antingen bygger om befintligt reningsverk för framtiden eller bygger ett helt nytt reningsverk.

Investering i befintligt reningsverk och tillfälligt utökat tillstånd

Gnesta tätort har idag ett reningsverk som byggdes på 60-talet. Verket har genomgått renoveringar 2015–2016 samt fortsatt optimering 2020–2022 för att klara tillståndens gränsvärden avseende utsläpp till recipienten Sigtunaån. Reningsverkets tillstånd omfattar idag 7 500 PE (personekvivalenter).

När tätorten växer kommer mängden anslutna abonnenter att överskrida den tillståndsgivna mängden. Gnesta kommun ansöker om utökat tillstånd för Gnesta reningsverk till 9 500 PE för att möjliggöra vidare exploatering när den nya vattenförsörjningen är på plats, vilket beräknas till år 2026.

För att öka reningsverkets kapacitet till 9 500 PE görs en ombyggnation av aktivslambehandlingen till en MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). Investeringen innebär också att nu gällande krav avseende reduktion av fosfor och BOD (Organiskt biologiskt nedbrytbart material) klaras i avvaktan på ett långsiktigt alternativ.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer kostnaden för ombyggnation och tillståndsprocess till cirka 4 000 000 kronor.

Lokalisering gällande reningsverk

Innan tillståndsprocesser och projektering av ett nytt reningsverk kan påbörjas behöver en lokaliseringsutredning genomföras för att identifiera lämpliga platser för anläggningen. Till alternativen hör även det befintliga reningsverket i Gnesta tätort.

Kommunstyrelseförvaltningen avser upphandla konsulter för att genomföra en lokaliseringsutredning för framtida reningsverk.

Samverkansöverenskommelse mellan kommunen och Polismyndigheten

Nuvarande samverkansöverenskommelse (överenskommelse) mellan Gnesta kommun och Polismyndigheten gäller fram till 2023-06-01. Utöver denna överenskommelse har kommunen och polismyndigheten även en överenskommen handlingsplan som gäller fram till 2023-12-31.

Kommunen ska ingå ett nytt avtal som gäller tillsvidare om samverkan med Polismyndigheten och som undertecknas vid sammanträdet för kommunens brottsförebyggande råd 2023-05-31. Samverkansöverenskommelsen mellan Gnesta kommun och Polismyndigheten ska bidra till en fördjupad samverkan för det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Dagordning och protokoll

Se dagordningen för KS den 15 maj 2023 för fler beslutspunkter och utförlig beskrivning. Pdf, 8.6 MB.

Se justerat protokoll och beslut från KS den 15 maj 2023. Pdf, 489.7 kB.