2023-03-07

Nya riktlinjer för effektiva beslutsprocesser

I kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 6 mars beslutades bland annat om en ny effektiviserande struktur och ordning för de dokument som ligger till grund för beslut inom hela kommunorganisationen.

Syftet med de nya dokument, rutiner och processer, som kommunens kanslienhet arbetat fram, är att ge en förbättrad struktur och ordning för hur ärenden hanteras och bereds, bland annat med en ökad tydlighet i vilka dokument som är av politisk karaktär och vilka som riktar mot tjänstepersonorganisationen.

I den nya strukturen ingår:

  • Ärendehandbok
  • Riktlinje för kommunens styrdokument
  • Riktlinje för e-förslag

Som en del i den effektiviserande strukturen har det också tagits fram omarbetade reglementen för fullmäktige, styrelse, nämnder, utskott och beredningar som ger ökad tydlighet i ansvarsförhållanden mellan olika befattningar inom kommunorganisationen.

Ärendehandbok

Ärendehandboken är den första i sitt slag i Gnesta kommun. Handboken är tänkt att vara ett stöd för handläggare och chefer i arbetet med ärendehantering och ärendeberedning.

Handboken reglerar även hur roll- och ansvarsfördelningen ser ut för kommunens ärendehantering och ärendeberedning.

Riktlinje för kommunens styrdokument

Den nya riktlinjen tydliggör att det finns olika kategorier av styrdokument och på vilken nivå de olika styrdokumenten ska beslutas. Till dokumenten finns anvisningar som klargör hur förvaltningen ska arbeta med kommunens styrdokument och interna dokument.

I riktlinjen görs det också tydligt vilka styrdokument som ska fastställas politiskt och vilka dokument som fastställs av förvaltningen.

Riktlinje för e-förslag

Den nya riktlinjen innebär ett förändrat arbetssätt med e-förslag från kommunens invånare. E-förslagen kvarstår som form, men de politiska partierna ansvarar för att initiera dem som ärenden. Syftet med förändringen är att alla förslag ska synliggöras och ha chans att hanteras. Den nya riktlinjen för e-förslag startar den 1 juni 2023. Fram till dess gäller nuvarande policy.

Reglementen

Omarbetningen av reglementen i kommunen har som syfte att skapa enhetlighet och att de följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer för att klargöra ansvarsförhållanden mellan kommunens nämnder och styrelse.