Kultur- och fritidsutskottet

Kultur- och fritidsutskottet arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer, dock minst fyra gånger per år.

Kommunstyrelsen utser utskottet som består av tre (3) ledamöter. Kommunstyrelsen utser, bland ledamöterna, ordförande samt vice ordförande för utskottet.

Utskottets ansvar

  • Bereda strategiska frågor kopplat till kommunens arbete med kultur och fritid.
  • Följa upp arbetet kring kultur- och fritidsfrågor utifrån antagna styrdokument.
  • Bereda förslag till nya och/eller ändrade riktlinjer och andra policydokument som rör kultur- och fritidsfrågor.
  • Bereda övrigt förekommande ärenden rörande kultur och fritid som ska beslutas av kommunstyrelsen.
  • Besluta om fördelning av bidrag utifrån gällande riktlinjer.
  • Bereda och besluta i övriga frågor som kommunstyrelsen gett utskottet mandat i.

2024

2023

Protokoll

2022

2021