Pensionärsrådet

I kommunens pensionärsråd träffas representanter från pensionärsorganisationer och handikapporganisationer, förtroendevalda och tjänstemän. Rådet diskuterar och informerar varandra om frågor som särskilt berör äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Rådets syfte och uppgift

Pensionärsrådet är ett referensorgan och remissinstans. Det är en viktig kanal för utbyte av information och kunskap mellan kommun och representanter för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

Kommunen ska i rådet samråda och informera om sin verksamhet och planerade förändringar som berör kommunens äldre eller personer med funktionsnedsättningar.

I rådet kan organisationerna ge synpunkter på olika ärenden i ett tidigt skede i beslutsprocessen och får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. De kan föreslå förändringar och insatser i kommunens verksamhet som kommer de äldre och personer med funktionsnedsättningar till godo.

Rådets sammansättning och organisation

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser fem politiska ledamöter. Ledamöterna ska väljas utifrån deras kunskaper och intresse för de frågor som behandlas i rådet. Bland dessa ledamöter väljer kommunstyrelsen en ordförande och en vice ordförande.

Rådet består av 11 ledamöter enligt följande:

  • 5 politiskt tillsatta ledamöter.
  • 6 representanter för från frivilligorganisationer inom äldreområdet. Pensionärernas riksorganisation (PRO) Gnesta utser 2 ledamöter, PRO Stjärnhov utser 1 ledamot och Sveriges Pensionärsförbund (SPF) seniorerna Gnestabygden utser 3 ledamöter.

Protokoll

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016