Ungdomsrådet

Gnesta Ungdomsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för ungdomarna i frågor som särskilt rör ungdomarna. Ungdomsrådet är ett referensorgan och en remissinstans.

Kommunens ungdomsråd utses bland de ungdomar som visat intresse för att vara med samt meddelat det inför det årliga Ungdomsparlamentet i november. De som är eller har varit klassrepresentanter på Frejaskolan åk 7-9 eller utsetts av Waldorfskolan respektive Chill har rösträtt på Ungdomsparlamentet.

Följande har varit på agendan

  • I juni 2016 stod den graffitivägg på Chill, som föreståndaren Klas Jervfors önskat för ungdomarnas räkning, äntligen på plats, bekostad av Ungdområdet. Ordförande Therese Törnros invigde den genom att läsa upp de regler som gäller för användningen, innan tre konstnärer sprutade med sina färgburkar.
  • I oktober 2016 beslöts att begära en ändring i reglerna för kommunens feriejobb (sommarjobb). Ungdomarnas önskemål är ökad rättvisa genom att den som ett år dragit en nit i lottningen om platser ska garanteras en plats året därpå.
  • I oktober samma år beslöts också att än en gång försöka få till ett skyddande stängsel bakom målen på Frejaskolans södra skolgård. Det är nu på gång i samarbete med Gnesta Förvaltnings AB.

Gnesta Ungdomsråd är med i riksorganisationen för ungdomsråd. Som lokal hjälp för ungdomsrådet finns också två, av fullmäktige utsedda, kontaktpersoner. Det är Mattias Eldros och Axel Bodin. Kontakta gärna någon av dem om du vill veta mer.

Syfte och uppgift

Kommunens ungdomsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för ungdomarna i frågor som särskilt rör ungdomarna. Ungdomsrådet är ett referensorgan och remissinstans.

Kommunen ska i ungdomsrådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar och olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens ungdomar. Kommunen ges genom rådet möjlighet att få ungdomarnas synpunkter i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser i ärenden som har särskild betydelse för kommunens ungdomar.

Ungdomarna får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. De kan ge förslag till och aktivt arbeta för förändringar och insatser i kommunens verksamhet som kommer ungdomarna till godo.

Rådets sammansättning och organisation

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige utser en ledamot från majoriteten och en ledamot från oppositionen som kontaktpersoner till ungdomsrådet.

Ungdomsrådet väljs av Parlamentet bestående av Frejaskolans elevråd, före detta elevrådsrepresentanter som nu går i gymnasiet, två representanter från Waldorfskolan och två representanter från Chill.

Parlamentet ska varje år i november hålla möte för att välja ledamöter till ungdomsrådet. Sammankallande till detta möte är de politiska kontaktpersonerna. Valberedningen består av de politiska kontaktpersonerna samt två valda medlemmar av parlamentet.