Årsredovisning och delårsrapport

Kommunens årsredovisning beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens delårsrapport är en sammanställning där uppföljning av mål, produktionstal och nyckeltal rapporteras.

Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av kommunens räkenskaper (ekonomiska redovisningar) och förvaltning (verksamhet) för ett räkenskapsår. Årsredovisningen består av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse.

Årsredovisningen innehåller också en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen där man slår ihop kommunens och bolagens redovisningar.

Delårsrapport

Nämnderna gör ett delårsbokslut och lämnar en delårsrapport till kommunfullmäktige med information om tiden mellan 1 januari till 31 augusti varje år. Kommunens delårsrapport är en sammanställning där uppföljning av mål, produktionstal och nyckeltal rapporteras. I rapporten presenteras information om resultatet fram till sista augusti och en prognos för helåret.