Framtidsplan

Gnesta kommuns mål och budget för de nästkommande tre verksamhetåren benämns Framtidsplan.

Framtidsplan för Gnesta kommun är kommunens mest centrala styrdokument som anger färdriktningen för kommunens utvecklingsarbete.

Utgångspunkten för framtidsplanen är det politiska styrets överenskommelse och de fem inriktningsmål som kommunfullmäktige sedan fastslagit.

Framtidsplanen bygger på lagar och förordningar samt de planer, styrdokument och analyser som tagits fram i kommunen. Utifrån framtidsplanen ansvarar samtliga nämnder/styrelser för att utarbeta verksamhetsplaner för att planera sin verksamhet så att inriktningsmålen i framtidsplanen nås.