Revisionsrapporter

Årligen genomförs revisionen (granskningen) av delårsbokslut och delårsrapporter, årsbokslut samt årsredovisning. Behovsbaserad revision genomförs även för de delar av verksamheten som de förtroendevalda revisorerna har beslutat om.

Det är de förtroendevalda revisorerna och ytterst kommunfullmäktige som avgör vilka resurser och därmed vilken ambitionsnivå som är nödvändig för att uppfylla de krav som kommunallagen (SFS 2017:725) har satt upp kring revision.

Nedan återfinns revisionsrapporterna för de lagstadgade revisionerna som har genomförts under gällande mandatperiod såväl som revisionsrapporterna för de behovsbaserade revisionerna avseende det senaste verksamhetsåret.