Plankarta Gnesta 48:11

Ändring av detaljplan Gnesta 48:11

Ett förslag till ändring av detaljplan för Gnesta 48:11 för att göra befintlig bostadsbyggnad på fastigheten planenlig. Förslaget finns utställt för granskning under perioden från och med 8 maj till och med 29 maj 2020.

Syftet med planändringen är endast att minska ner den nuvarande omfattningen av prickad mark inom Gnesta 48:11 och därmed göra befintlig bostadsbyggnad på fastigheten planenlig. Det i sin tur möjliggör för utbyggnad av befintlig bostadsbyggnad som är likvärdig med intilliggande fastigheter inom kvarteret.
Förslaget till detaljplan finns utställt för granskning på Medborgarkontoret, Tidningsrummet, Marieströmsgatan 3 mellan den 8 maj till och med den 29 maj 2020 och handlingarna finns även digitalt nedan