Illustration av området kring Mejerigatan med möjlig bebyggelse

Bostadsbebyggelse Mejerigatan

En detaljplan för fastigheterna Gnesta 4:12, 16:3, 16:7, 16:8 och 16:9 i Gnesta kommun är under upprättande och nu ute på samråd. Planen skapar möjlighet för att bygga omkring 225 lägenhter centralt i Gnesta tätort.

Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för nya bostäder och parkeringsytor i ett område som avgränsas av Västra Storgatan, Mejerigatan och Kvarngatan. Området som berörs är beläget inom riksintresse för kulturmiljövård-Gnesta stationssamhälle.

Förslaget till detaljplan finns utställt för samråd på Servicecenter (biblioteket), Marieströmsgatan 3 mellan den 20 december 2019 och den 26 januari 2020.

Ett samrådsmöte ägde rum onsdag den 15 januari 2020 kl 18.00 i kommunhuset på Västra Storgatan 15.
För minnesanteckningar se relaterad info.

Frågor om detaljplanen

Eventuella frågor besvaras av planeringschef Tomas Enqvist se kontaktinformation under kontakt nedan.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska skickas in skriftligen till

Gnesta kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
646 80 Gnesta

eller

gnesta.kommun@gnesta.se

Dina synpunkter ska var oss tillhanda senast den 26 januari 2020.

Märk brevet med nummer PLAN.2018.6