Plankarta för Dansutområdet

Dansutskolan - Ny förskola

Detaljplan för ny förskola inom Dansutskolans område. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Planens syfte är att bekräfta befintlig bebyggelse inom planområdet och möjliggöra förutsättningar för framtida utbyggnad av Dansutskolan samt förskola med 4-6 avdelningar med tillhörande angörings- och parkeringsmöjligheter.