Plankarta Gnesta 48:11

Detaljplan Gnesta 48:11

Ett förslag till detaljplan för Gnesta 48:11 för att göra befintlig bostadsbyggnad på fastigheten planenlig. Förslaget finns utställt för granskning under perioden från och med 28 augusti till och med 11 september 2020.

Syftet med planen är att minska ner den nuvarande omfattningen av prickad mark inom Gnesta 48:11 och därmed göra befintlig bostadsbyggnad på fastigheten planenlig. Det i sin tur möjliggör för utbyggnad av befintlig bostadsbyggnad som är likvärdig med intilliggande fastigheter inom kvarteret.

Förslaget till detaljplan finns utställt för granskning på Medborgarkontoret, Tidningsrummet, Marieströmsgatan 3 mellan den 28 augusti till och med den 11 september 2020 och handlingarna finns även digitalt nedan