Detaljplan Norra Frustuna

Frustuna 1:13 - Norra Frustuna

En detaljplan för 17 villatomter vid Mariefredsvägen i Gnesta tätort är upprättad och laga kraftvunnen.

Planen möjliggör villabebyggelse i 1-2 våningar på tomter om cirka 900 kvm.

Utbyggnaden av gator och VA avvaktar utredning om en eventuell lokalisering av en ny skola i intilliggande område.