Karta över Hammersta 4:1

Tillägg till detaljplaner för Hammersta

Ett förslag till detaljplan för upphävande av delar av byggnadsplaner i Hammerstaområdet, Gnesta kommun, finns utställt för ny granskning under perioden från och med 12 dec 2019 till och med 3 jan 2020.

Obeservera att denna granskning avser endast förändringen sedan förra
granskningen och finns markerat på plankartan med röd ring. Om ni
redan har lämnat synpunkter behöver ert svar endast avse synpunkter på
granskning 2.

Planförslaget syftar till att områden som idag är planlagda som allmän plats - park- och plantering, odling samt kvartersmark - lantbruksändamål berörs och avses minskas. Syfet överensstämmer med Översiktsplanen - Gnesta kommun 2050.
Planförslaget finns tillgängligt på:
Medborgarkontoret, Marieströmsgatan 3, Gnesta

Frågor?

Eventuella frågor besvaras av Tomas Enqvist, Planeringschef eller Christer Hedberg, Handläggare se kontakt.