2019-02-18
Karta över Hammersta 4:1

Tillägg till detaljplaner för Hammersta 4:1 m fl

En detaljplan för upphävande av del av byggnadsplaner i Hammerstaområdet, Gnesta kommun har upprättats och sänds nu ut på samråd. Områden som idag är planlagda som allmän plats - park- och plantering, odling samt kvartersmark - lantbruksändamål berörs och avses minskas.

Förslaget till detaljplan finns utställt för samråd mellan den 18 februari 2019 och 18 mars 2019, på kommunens hemsida www.gnesta.se/detaljplaner samt i kommunhuset på Västra Storgatan 15 och Medborgarkontoret, Tidnings-rummet, Marieströmsgatan 3. Kan ej kommunens hemsida nås, kontakta Annika Pettersson 0158 - 27 51 76 för att få hela detaljplaneförslaget som papperskopia. Bilaga till detta brev; Sakägare förminskad plankarta.
Samrådsmöte kommer att hållas onsdag 6 mars kl 18:30 i B-salen, Elektron, Kommunhuset, Storgatan 15.

Frågor?

Eventuella frågor besvaras av Tomas Enqvist, Planeringschef eller Christer Hedberg, Handläggare se kontakt.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara tillhanda senast 18 mars 2019.
Gnesta kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
646 80 Gnesta
eller gnesta.kommun@gnesta.se. Märk brevet med nummer PLAN.2017.1

Senast publicerad 2019-04-04