Nyligen lagakraft

Detaljplaner som nyligen fått laga kraft.

När en detaljplan fått laga kraft börjar den att gälla och då går det att bevilja bygglov och bygga enligt planen.

 • Bilden visar planområdet

  Gnesta tätort, Utfart Stenstagatan


  Ett förslag till detaljplan för fastigheten Gnesta 4:1 – utfart Stenstagatan har varit utställt för Granskning mellan den 27 september och den 18 oktober 2021. Detaljplanen fick laga kraft 2022-01-20
  Läs mer
 • Hammersta översiktskarta

  Hammersta, Upphävande byggnadsplaner, Allmän platsmark


  Planen antogs av kommunfullmäktige 15 juni 2020, men beslutet överklagades. Mark- och miljööverdomstolen avslog överklagandena. Detta beslut kan inte överklagas. Därmed vann planen laga kraft 4 oktober 2021.
  Läs mer
 • Översikt planområde

  Gnesta tätort, Åsgatan, Befintlig bostad


  Laga kraft 2020-10-19. Plan för att göra befintlig bostadsbyggnad på fastigheten planenlig.
  Läs mer
 • Översikt över planområdet

  Stjärnhov, Käxle, Befintlig bostad


  Laga kraft 2020-07-10. Ett förslag till ändring av detaljplan för Käxle 1:24, 1:32, 1:16 samt 12:1 för att bekräfta rådande förhållanden.
  Läs mer