översikt över planområdet

Björnlunda, Smedjevägen - Vändplan

Ett förslag till detaljplan för Skenda 2:37 och del av Skenda 9:31 för att möjliggöra ett markbyte genom fastighetsreglering. Förslaget har varit utställt för granskning under perioden från och med 27 september till och med den 18 okt 2021. Detaljplanen fick laga kraft 2022-01-20

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett markbyte genom fastighetsreglering där del av den privata villatomten Skenda 2:37 som utgörs av vändplan överlåts till kommunen. Samtidigt som del av Skenda 9:31 som ägs av kommunen överlåts till Skenda 2:37