Översikt planområde

Gnesta tätort, Åsgatan, Befintlig bostad

Laga kraft 2020-10-19. Plan för att göra befintlig bostadsbyggnad på fastigheten planenlig.

Syftet med planen är att minska ner den nuvarande omfattningen av prickad mark inom Gnesta 48:11 och därmed göra befintlig bostadsbyggnad på fastigheten planenlig. Det i sin tur möjliggör för utbyggnad av befintlig bostadsbyggnad som är likvärdig med intilliggande fastigheter inom kvarteret.