Bilden visar planområdet

Gnesta tätort, Utfart Stenstagatan

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Gnesta 4:1 – utfart Stenstagatan har varit utställt för Granskning mellan den 27 september och den 18 oktober 2021. Detaljplanen fick laga kraft 2022-01-20

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utfart från Stenstagatans östra del till Östra storgatan. I gällande detaljplan finns en bestämmelse om utfartsförbud. Planen syftar därför till att ta bort utfartsförbudet. Planarbetet bedrivs med så kallat standardförfarande.