Hammersta översiktskarta

Hammersta, Upphävande byggnadsplaner, Allmän platsmark

Planen antogs av kommunfullmäktige 15 juni 2020, men beslutet överklagades. Mark- och miljööverdomstolen avslog överklagandena. Detta beslut kan inte överklagas. Därmed vann planen laga kraft 4 oktober 2021.

Planen avser upphävande av delar av byggnadsplanerna P65-14, P72-15, P74-8, P75-6, P83-9 och P96-9 genom att undanta ett antal områden på fastigheterna Hammersta 4:1 och Täby 2:1 från planläggning som har tidigare omfattats av bestämmelser för allmän plats - park- och plantering, odling samt kvartersmark - lantbruksändamål. Kvartersmark med bestämmelser för bostadsbebyggande berörs inte av någon planändring. Planen innebär endast delar av planer upphävs gällande omfattningen av arealen, men planbestämmelserna för allmän plats/park och plantering berörs inte utan kvarstår oförändrad för kvarstående områden.