Översikt över planområdet

Stjärnhov, Käxle, Befintlig bostad

Laga kraft 2020-07-10. Ett förslag till ändring av detaljplan för Käxle 1:24, 1:32, 1:16 samt 12:1 för att bekräfta rådande förhållanden.

Planen syftar till att bekräfta befintlig bostadsbebyggelse för tre fastigheter invid Käxlevägen och för en befintlig enskild fastighet åter medge bebyggelse.