Pågående planer

 • Bilden visar planområdet

  Gnesta tätort, Utfart Stenstagatan


  Ett förslag till detaljplan för fastigheten Gnesta 4:1 – utfart Stenstagatan finns utställt för Granskning mellan den 27 september och den 18 oktober 2021.
  Läs mer
 • översikt över planområdet

  Gnesta tätort, Vackerby trädgårdsstad, Ny stadsdel


  Vackerby trädgårdsstad kallas den nya stadsdel som planeras i norra delen av Gnesta tätort. Området är tänkt att rymma runt 500 nya bostäder, ett litet torg och en förskola.
  Läs mer
 • översikt över planområdet

  Björnlunda, Smedjevägen, Vändplan


  Ett förslag till detaljplan för Skenda 2:37 och del av Skenda 9:31 för att möjliggöra ett markbyte genom fastighetsreglering. Förslaget har varit utställt för granskning under perioden från och med 27 september till och med den 18 okt 2021.
  Läs mer
 • visionsbild av byggnationen

  Gnesta tätort, Mejerigatan, Ny bostadsbebyggelse


  Ett förslag till detaljplan för fastigheten Gnesta 16:8 med flera har vatit utställt för granskning mellan den 1 juni och den 22 juni 2021.
  Läs mer
 • Hammersta översiktskarta

  Hammersta, Upphävande byggnadsplaner, Allmän platsmark


  Planen antogs av kommunfullmäktige 15 juni 2020, men har överklagats. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet med motiveringen att de klagande inte var sakägare. Beslutet överklagades och ärendet ligger hos Mark- och miljööverdomstolen.
  Läs mer
 • översiktsbild planområde

  Björnlunda, Hagvägen, Ny bostadsbebyggelse


  Vi har påbörjat arbetet med en ny detaljplan, Björnlundagården 1:1, Hagvägen i Björnlunda.
  Läs mer
 • planområdet Ullevi

  Ullevi, Upphävande del av byggnadsplan


  Ett förslag till upphävande av del av detaljplan P74-6 i Ullevi har varit utställd för samråd och förbereds nu för antagande.
  Läs mer