Detaljplan Framnäsvägen

Framnäsvägen - vårdboende

En detaljplan för Frustuna 7:1 och 7:2 (Framnäsvägen)är framtagen. Planen vann laga kraft den 6 juli 2017.

Planen bedöms vara förenligt med intentionerna i fördjupad översiktsplan för Gnesta tätort från 2008.

Planen syftar till att möjliggöra ny byggnad för det vårdboende som idag finns i den f.d. skolan i planområdets norra del. Den f.d. skolan kommer istället att kunna rymma annan verksamhet såsom vård, bostad eller förskola.