Detaljplan för Frönäs gärde

Frönäs gärde

En detaljplan för nytt äldreboende och nya bostäder vid Frönäsvägen/Sjögatan i Gnesta tätort är upprättad.

Planen möjliggör ett nytt äldreboende i två våningar med ca 40 platser samt cirka 70 lägenheter i flerbostadshus i 2-4 våningar.

Planen bedöms vara förenligt med intentionerna i översiktsplanen för Gnesta från 2003 och den innebär att strandskyddet upphävs inom del av planområdet.

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning, därefter antogs den i kommunfullmäktige. Detaljplanen vann laga kraft den 13 december 2016.