översiktsbild planområde

Björnlunda, Hagvägen – ny bostadsbebyggelse

Vi har påbörjat arbetet med en ny detaljplan, Björnlundagården 1:1, Hagvägen i Björnlunda.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av 20-25 nya hyresbostäder i form av radhus. Gnestahem äger sedan tidigare 16 bostäder i anslutning till området och planerar att utveckla det nya området i samma stil.

Under våren 2021 påbörjades en arkeologisk undersökning av platsen. Arbetet innebär att man gräver ett 30-tal grunda schakt för att undersöka om det finns fornlämningar i området.

Planprocessen med pil som visar att just nu är vi i skedet planstart